Povodňový plán města Golčův JeníkovCharakteristika zájmového území

Město Golčův Jeníkov se nachází v kraji Vysočina při hranicích s Pardubickým a Středočeským krajem. Město Golčův Jeníkov spadá pod obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod. Krajské město Jihlava je od Golčova Jeníkova vzdáleno 50 km jižním směrem.

Území města se skládá ze sedmi katastrálních území a zároveň částí města (Golčův Jeníkov, Kobylí Hlava, Nasavrky, Římovice, Sirákovice, Stupárovice a Vrtěšice) a z deseti základních sídelních jednotek (Golčův Jeníkov, Kobylí Hlava, Nasavrky, Římovice, Sirákovice, Stupárovice a Vrtěšice, Dolík, Olšinky I, Olšinky II). Celková rozloha katastrálního území města činí 2 749,4 ha. Počet obyvatel k 31. 12. 2022 činil 2 727.

Nejvýznamnější komunikací, procházející správním území města, je silnice I/38 spojující Havlíčkův Brod s Čáslaví. Ve městě se nachází mateřská i základní škola a dětský, praktický i zubní lékař. Nejbližší nemocnice jsou k dispozici ve městech Čáslav a Havlíčkův Brod. Ve městě Golčův Jeníkov jsou k dispozici všechny základní služby.

Intravilánem města protéká Vohančický potok neboli Váhanka. Napájí několik rybníků na horním toku i v centru města, poté protéká místní části Vrtěšice a ústí v Sirákovickém rybníku na západě katastru. Severní částí katastru protéká vodní tok Výrovka, na západě území nalezneme Římovický potok a další bezejmenné vodní toky.

Město Golčův Jeníkov na základní mapě 1:50 000

 

Město Golčův Jeníkov na ortofotomapě

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Katastr města dosahuje nejvyšších nadmořských výšek na jihozápadě území, kde nejvyšší bod dosahuje výšky 499 m n. m. Nadmořská výška plynule klesá ve směru JZ - SV až k hodnotě 280 m (údolí Hostačovky na hranici katastru města). Střední nadmořská výška města je 390 m.

Geomorfologicky náleží území Golčova Jeníkova do provincie Česká vysočina a subprovincie Česká tabule. Většina území se nachází v podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Kutnohorská plošina a okrsku Golčojeníkovská pahorkatina. Zmíněný okrsek je plochá pahorkatina, tvořená převážně rulami s ostrůvky křídových usazenin, na východě svory. Napříč pahorkatinou probíhá výrazný svah na linii Bratčice - Golčův Jeníkov - Uhelná Příbram, na kterém se stýká obnažený předkřídový povrch, z něhož se vyvinula dnešní holorovina. Severní okrajové části katastru se nachází v celku Středolabská tabule, podcelku Čáslavská kotlina a okrsku Ronovská tabule. Tento okrsek je tvořen slínovci, písčitými slínovci a vápnitými prachovci, méně pískovci, při okrajích svory, pararulami a ortorulami s vložkami amfibolitů. Reliéf je členitější, erozně-denudační, představuje okrajovou oblast tektonické sníženiny se strukturně-denudačními plošinami na křídových horninách (často se sprašovými pokryvy), s relikty staropleistocenních a mladotřetihorních teras, s exhumovaným předkřídovým zarovnaným povrchem a těsnými erozními údolími v krystalinických horninách v povodí středního toku Klejnárky a Doubravy.

Představu o reliéfu na území města Golčův Jeníkov dokresluje digitální model reliéfu a mapa sklonu svahů v území (obrázky níže).

Digitální model reliéfu města Golčův Jeníkov se znázorněním vodních toků a ploch

Sklon svahů na území města Golčův Jeníkov

Struktura půdního fondu

V rámci půd jsou na území města ve vyšších polohách zastoupeny kambizem kyselá a pseudoglej modální, v nižších polohách hnědozem, hnědozem luvická a oglejená (při vodních tocích) a kambizem modální. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Území města tvoří z 23 % lesy (632,1 ha). Převládají zde smrkové porosty s příměsí borovice a modřínu, v nižších polohách i dubu. Zhruba 7 % z celkové katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty (192,9 ha). Orná půda zabírá více než polovinu katastrálního území (1 503,5 ha). Zhruba 2,2 % tvoří zastavěné plochy (60,6 ha). Přestože se na území města nachází několik rybníků, tak z celkové výměry tvoří vodní plochy pouze 1,3 % (36,1 ha). Celkově se zemědělsky využívaná půda podílí na rozloze katastrálního území 66,7 % (1 833,8 ha).

Využití pozemků na území města Golčův Jeníkov (k 31. 12. 2022 dle ČSÚ)

Druh pozemku Výměra [ha] Zastoupení [%]
Orná půda 1 502,97 54,67
Chmelnice 0,00 0,00
Vinice 0,00 0,00
Zahrada 125,10 4,55
Ovocný sad 11,46 0,42
Trvalý travní porost 192,95 7,02
Lesní pozemek 632,11 22,99
Vodní plocha 35,93 1,31
Zastavěná plocha a nádvoří 60,98 2,22
Ostatní plocha 187,92 6,84
Celková výměra 2 749,42 100,00

 

 

Klimatické charakteristiky

Řešené území se z klimatického hlediska (dle Quitta) nachází na rozhraní klimatických oblastí MT7, MT9 a MT10. Jižní část katastru spadá do nejchladnější klimatické oblasti na území města, a to oblasti MT7. Ta se vyznačuje krátkým létem s průměrnými červencovými teplotami mezi 16 a 17 °C, naopak zima je delší s asi 60 - 80 dny se sněhovou pokrývkou. Centrum města se nachází v mírné teplé oblasti MT9. Severní část katastru poté zasahuje do oblasti s označením MT10. Tyto dva klimatické regiony jsou charakterizovány dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátká zima je mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT7, MT9 a MT10

Charakteristika MT7 MT9 MT10
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50