Povodňový plán města Golčův JeníkovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Golčův Jeníkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Golčův Jeníkov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejdůležitějšími vodními toky ve správním území města Golčův Jeníkov jsou: Vohančický potok (též Váhanka), Výrovka, Brslenka (též Čáslavka), Hostačovka a Římovický potok. Mimo Římovický potok (správce Lesy České republiky, s. p.) jsou výše uvedené toky ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Vohančický potok (Váhanka, číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0370-0-00) je dlouhý 12,08 km. Pramení ve výšce ca 480 m n. m. na území města Habry (JV od Golčova Jeníkova) a vlévá se zleva do Hostačovky u Sirákovic ve výšce ca 320 m n. m. Na území Golčova Jeníkova protéká tento vodní tok několika rybníky (viz dále). Vohančický potok přitéká do Golčova Jeníkova od jihu, protéká centrem města a následně v těsné blízkosti Vrtěšic. Podélný profil toku viz níže.

Výrovka (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0390-0-00) je dlouhá 7,33 km. Pramení na území města Golčův Jeníkov ve výšce ca 406 m n. m. a ústí zleva do Hostačovky u obce Kamenné Mosty ve výšce ca 260 m n. m. Výrovka protéká menší částí intravilánu na severu Golčova Jeníkova. Podélný profil části toku na území Golčova Jeníkova viz níže.

Brslenka (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0500-0-00) je dlouhá 31,52 km. Tok pramení 0,5 km jižně od Kobylí Hlavy ve výšce 482 m n. m. a ústí zleva do Doubravy u Žehušic ve výšce 204 m n. m. Plocha povodí je 101,1 km2. Brslenka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. Brslenka protéká na území města Golčův Jeníkov částí intravilánu Kobylí Hlavy a Dolíku.

Hostačovka (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0380-0-00) je dlouhá 23,77 km. Tok pramení 0,5 km jihovýchodně od Jarošova ve výšce 513 m n. m. a ústí zleva do Doubravy ve Žlebech ve výšce 228 m n. m. Plocha povodí je 98 km2. Hostačovka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok. Hostačovka teče na severovýchodní hranici Golčova Jeníkova, kde také napájí Jezuitský rybník.

Římovický potok (číslo hydrologického pořadí 1-03-05-0510-0-00) je dlouhý 7,88 km. Tok pramení na území Golčova Jeníkova (u Kobylí Hlavy) ve výšce ca 450 m n. m. a ústí u Bratčic zprava do Brslenky ve výšce ca 315 m n. m. Na území Golčova Jeníkova protéká tento tok částí intravilánu Římovic.

Mimo výše uvedené prioritní toky se na správním území města Golčův Jeníkov nachází taktéž množství drobných vodních toků a drobných přítoků, které jsou však z hlediska protipovodňové ochrany zanedbatelné.

Místní částí Vrtěšice protéká pravý přítok Vohančického potoka. Od tohoto soutoku (nachází se až pod obcí) se tok dříve označoval jako Červenický potok. Červenický potok (spolu s Hostačovkou napájí Sirákovský rybník nad obcí) dále protéká územím obce Sirákovice. Hydrologická data rybníků jsou uvedena v jejich manipulačních řádech.

Shlazený podélný profil vodního toku Váhanka

Shlazený podélný profil vodního toku Výrovka

 

Vodní toky na území města Golčův Jeníkov

Základní údaje o významných vodních dílech na území města Golčův Jeníkov

Přehled vodních děl na území města Golčův Jeníkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na Vohančickém potoku jsou situovány rybníky Velké Zrcadlo, Malé Zrcadlo, Vohančický rybník, Valcha a Obecní rybník. Na Výrovce je následně situována malá vodní nádrž Na plácku.