Povodňový plán obce CholeniceCharakteristika zájmového území

Obec Cholenice se nachází v Královéhradeckém kraji v SO ORP Jičín. K 31. 12. 2022 bylo v obci evidováno 230 obyvatel. Rozloha obce je 455,1 ha. Cholenice se rozkládá v údolí bezejmenného toku; zástavba je rozložena převážně na pravém břehu toku. V blízkosti intravilánu je také vodní nádrž Čakal. Nadmořská výška se v katastru pohybuje od 230 m do 265 m n. m. Celkový ráz krajiny v okolí obce je členitý a více než polovina rozlohy katastrálního území je tvořena ornou půdou.

Katastrální území obce Cholenice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce Cholenice do:
Provincie: Česká vysočina
Soustava: Česká tabule
Podsoustava: Severočeská tabule
Celek: Jičínská pahorkatina
Podcelek: Turnovská pahorkatina
Okrsek: Jičíněveská pahorkatina

Jičíneveská část Markvartické pahorkatiny se nachází v jihovýchodní a jižní části Turnovské pahorkatiny. Na západě je pahorkatina středně až málo zalesněná dubem, borovicí a smrkem. Okrsek zahrnuje CHKO Český ráj (část), PP Rybník Jíkavec (část), PP Chyjická stráň, PP Rybník Mordýř a PP Křižánky. Nejvyšším vrcholem Jičíněveské pahorkatiny je Veliš s nadmořskou výškou 429 m.

Digitální model reliéfu na území obce Cholenice

Sklonitostní poměry na území obce Cholenice

Struktura půdního fondu

V území obce Cholenice dominuje půdní typ černozem luvická. V oblastech protékajících drobných vodních toků se pak vyskytuje hnědozem modální. Dále se na území obce nacházejí další variety černozemě a černice.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 455,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Cholenice (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 364,4 ha 80,1 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 7,8 ha 1,7 %
Sady 6,2 ha 1,4 %
Trvalé travní porosty 18,2 ha 4,0 %
Lesní půda 2,0 ha 0,4 %
Vodní plochy 10,5 ha 2,3 %
Zastavěné plochy 10,5 ha 2,3 %
Ostatní plochy 35,6 ha 7,8 %
Celková výměra k.ú. 455,1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Cholenice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou, suchou až velmi suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550 – 700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2 a MT11

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50