Povodňový plán obce BrumovicePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, nicméně riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je obec ohrožována soustředěným povrchovým odtokem. Obec Brumovice byla postižena povodněmi v letech 1977, 1996, 2006, 2016 a naposledy v létě roku 2020. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Brumovice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Obec Brumovice byla postižena povodněmi v letech 1977, 1996, 2006, 2016 a 2020. 
První povodeň zasáhla vesnici Pocheň (část obce Brumovice) v roce 1977. Na Opavsku byl vyhlášen III. stupeň povodňové pohotovosti. Stav vody v přehradě Kružberk vzrostl během noci o 2,2 m. Povodňová vlna mířila k nádrži Pocheň, která se následně protrhla.

Druhá povodeň zasáhla vesnici Pocheň v květnu 1996, kdy vlivem vysokého kulminačního průtoku (vlivem přívalových srážek) došlo k přelití hráze, kterou silně poškodila. Tato povodeň zasáhla nemovitosti a majetek občanů vesnice Pocheň. 

Další povodeň nastala v roce 2006. Vlivem extrémních srážek došlo k přelití vodní nádrže Pocheň a následnému zvýšení hladiny vodního toku Čižina, který zasáhl vesnici Pocheň (část obce Brumovice) a místní část Skrochovice. V Pochni bylo zasaženo 15 chat v chatové oblasti. V místní části Skrochovice bylo zasaženo cca 18 nemovitostí.

Přívalové srážky jsou v této obci velmi problematické, protože vlivem častého opakování ohrožují centrum obce Brumovice a místní části Pocheň, Úblo a Skrochovice. Vlivem přívalových srážek v roce 2016 byly zasaženy nemovitosti v obci Brumovice s č.p. 99, 79, 97, 94, 210, 93, 92, 91, 228 a 229.