Povodňový plán obce BrumoviceCharakteristika zájmového území

Obec Brumovice se nachází v Moravskoslezském kraji ve správním obvodu ORP Opava. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1 495 obyvatel. Velikost území obce činí cca 2 553 ha.

Obec Brumovice tvoří šest místních částí: Brumovice, Skrochovice, Úblo, Kolná, Pocheň a Pustý Mlýn. Tyto místní části pak spadají do tří katastrálních území: Brumovice u Opavy, Skrochovice a Úblo. Samotné Brumovice se rozkládají mezi vodním tokem Čižina a vodním tokem Hořina. Nadmořská výška na katastrech všech místních částí se pohybuje od 295 m do 427 m nad mořem. Převládajícím krajinným prvkem ve správním území je orná půda a různorodé zemědělské prvky.

Obec spadá do mikroregionu Opavsko Severozápad. V obci se nachází silniční hraniční přechod Skrochovice – Boboluszki. Na území obce se také vyskytuje Přírodní rezervace Hořina a Přírodní památka Úvalenské louky. Do území obce nezasahuje žádná ptačí oblast ani evropsky významná lokalita.

Katastrální území obce Brumovice

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému a dvou provincií; převážná část území obce spadá do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenická oblast, celku Nízký Jeseník a dvou podcelků a okrsků – západně do podcelku Brantická vrchovina a okrsku Lichnovská pahorkatina, jihovýchodně do podcelku Stěbořická pahorkatina a okrsku Zlatnická pahorkatina. Východní část území (podél řeky Opavy) pak spadá do provincie Středoevropské nížiny, subprovincie Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina, celku Opavská pahorkatina, podcelku Poopavská nížina a okrsku Opavsko-moravická niva.

Lichnovská pahorkatina – jedná se o plochou málo zalesněnou vrchovinu s rozlohou 85,46 km2 na spodnokarbonských drobách a břidlicích. Nejvyšším bodem je vrch Nad Kukačkou s nadmořskou výškou 504,8 m.

Zlatnická pahorkatina – jde o plochou mírně zalesněnou pahorkatinu s rozlohou 103,35 km2 tvořenou spodnokarbonskými převážně břidlicemi a pleistocenními sedimenty. Nejvyšším bodem je vrch Hůrka s nadmořskou výškou 355,2 m.

Opavsko-moravická niva – je to protáhlá nepatrně zalesněná rovina s plochou 60,07 km2 na mladopleistocénních a holocenních sedimentech, tvořená širokou údolní nivou s příznačnými meandry řeky Opavy.

Území obce Brumovice je z geologického hlediska tvořeno rovnoměrně několika horninami, jedná se především o sprašové hlíny, jílovité břidlice, prachovce, droby a písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Podél vodních toků se pak nachází nivní a smíšené sedimenty. 

Struktura půdního fondu

Na území obce Brumovice jednoznačně dominuje půdní typ luvizem a jeho variety. Výjimku tvoří západní část intravilánu Brumovic, kde se objevuje hnědozem modální a také východní část katastru podél řeky Opavy, kde převažuje fluvizem glejová. Menší vodní toky jsou pak doprovázeny glejem fluvickým. Místy se v severní a západní části katastru objevuje i půdní typ kambizem a jeho variety. 

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 2 553,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1 734,7 ha). 

Využití pozemků v obci Brumovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 734.7 ha 67.9 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 47.6 ha 1.9 %
Sady 0.3 ha <0.1 %
Trvalé travní porosty 178.8 ha 7.0 %
Lesní půda 304.8 ha 11.9 %
Vodní plochy 64.1 ha 2.5 %
Zastavěné plochy 31.0 ha 1.2 %
Ostatní plochy 192.0 ha 7.5 %
Celková výměra k.ú. 2 553.3 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Brumovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá západní část území obce do mírně teplé oblasti MT7 a východní část území do mírně teplé oblasti MT9.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 a MT9

Charakteristika MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50