Povodňový plán obce ZastávkaPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
Tel.: 546 429 048
E-mail: podatelna@zastavka.cz, starosta@zastavka.cz
Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice
Tel.: 546 492 111 (úřad), 546 492 140 (odbor ŽP)
E
-mail: ozp@mesto.rosice.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru – Ing. Eva Králová 
Tel.: 546 492 141
E-mail: kralova@mesto.rosice.cz


Vodoprávní úřad 
Bc. Ing. Leoš Horák

Tel.: 546 492 143
E-mail: horak@mesto.rosice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz 


Oddělení vodního a lesního hospodářství
referentka vodního hospodářství - Ing. Michaela Legerská
Tel.: 541 652 355
E-mail: legerska.michaela@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra