Povodňový plán obce ZastávkaOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Rosice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Zastávka.

Osoby na území obce Zastávka budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce Zastávka může dojít k zaplavení komunikací na třech místech. Jedná se o: 
  • Zaplavení komunikace I/23 na ulici Stará Osada – v důsledku zahlcení nekapacitní kanalizace.
  • Zaplavení komunikace I/23 na ulici 1. máje – v důsledku lokálních přívalových srážek a vybřežení Habřiny.
  • Zaplavení komunikace II/395 – v důsledku omezené průtočnosti mostu na ulici Babická.

Objízdné trasy budou určeny operativně v součinnosti s PČR.

Dopravní omezení na území obce Zastávka
Objízdné trasy na území obce Zastávka

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.