Povodňový plán obce VernířoviceCharakteristika zájmového území

Obec Vernířovice se rozkládá asi patnáct kilometrů severovýchodně od města Šumperk, které je zároveň ORP. Na severu sousedí s obcí Loučná nad Desnou, na východě s obcemi v Moravskoslezském kraji – Malá Morávka a Stará Ves, na jihu s obcí Sobotín a na západě s obcí Velké Losiny. Těsně za severní hranicí řešeného území leží horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. K 31. 12. 2022 bylo v obci evidováno 191 obyvatel.  

Katastrální území obce Vernířovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území je hornaté, velmi členité, směrem k severu a východu vykazuje zvětšující se výškovou členitost. Nejvyšším bodem území je Jelení hřbet – 1367 m n. m., nejnižším je místo na západě, kde říčka Merta opouští území obce (cca 450 m n. m.). Území Vernířovic se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících geomorfologických jednotkách:

Provincie: Česká vysočina, subprovincie: Krkonošsko-Jesenická soustava, oblast: Jesenická podsoustava, celek: Hrubý Jeseník, podcelek: Pradědská hornatina, okrsek: Desenská hornatina

Z geologického hlediska je území tvořeno především přeměněnými horninami silesika (horniny desenské klenby), které jsou rozčleněny hluboce zařízlými údolími. Údolní niva říčky Merty tvoří souvrství štěrků a písků s příměsemi. Niva je z velké části zastavěna. V minulosti byla na území obce realizována těžba rud (zejména železné), dodnes je možno najít pozůstatky této těžby v terénu (naleziště nerostů).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 3 330,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (2 954,2 ha). Dále je pak území tvořeno trvalými travními porosty (261,4 ha), zbytek plochy tvoří ostatní plochy (56,4 ha), vodní plochy (17,4 ha), orná půda (16,8 ha), zahrady (16,1 ha) a zastavěné plochy (8,0 ha).

Využití pozemků v obci Vernířovice (k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 16,8 ha 0,5 %
Zahrady 16,1 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 261,4 ha 7,9 %
Lesní půda 2 954,2 ha 88,7 %
Vodní plochy 17,4 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 8,0 ha 0,2 %
Ostatní plochy 56,4 ha 1,7 %
Celková výměra k. ú. 3 330,2 ha 100,0 %

 

Klimatické podmínky

Na území obce Vernířovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Území leží v chladné klimatické oblasti. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do oblasti CH7, CH6 a CH4. Léto je zde krátké, chladné, zima chladná, dlouhá. Roční úhrn srážek je částečně pod vlivem srážkového stínu Hrubého Jeseníku, sněhové podmínky v nejvyšších partiích jsou však výrazně nadprůměrné a vytvářejí dobré podmínky pro zimní sporty. V území převládá jižní, dále pak severní a západní proudění větrů.

Vybrané charakteristiky dotčených klimatických oblastí

Charakteristika CH4 CH6 CH7
Počet letních dnů 0 - 20 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 80 - 120 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 160 - 180 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -6 - (-7) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 2 - 4 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 12 - 14 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 140 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600 - 700 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400 - 500 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140 - 160 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 130 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 30 - 40 40 - 50 40 - 50