Povodňový plán obce TroubeliceCharakteristika zájmového území

Obec Troubelice leží v Olomouckém kraji v SO ORP Uničov. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1 859 obyvatel. Velikost obce činí 1 884,9 ha.

Území obce Troubelice

Obec patří k nejstarším osadám v oblasti, která byla ještě v 11. století zcela pokryta rozsáhlými pralesy. Archeologickými výzkumy bylo prokázáno osídlení katastru obce již v pravěku. Počátek osídlení se může určit na druhou polovinu 13. století. Byla zde malá tvrz se dvorem, která se rozšiřovala o další osadníky podél potoka. Obec se tak rozšiřovala do délky, a vznikla tzv. lánová obec. Dnes má 2,5 km.

 Katastrální území obce Troubelice

Centrum obce leží v průměrné nadmořské výšce okolo 250 m. Nejvyšším místem k. ú. Troubelice je kopec Skalka (426 m n. m.) a nejnižším místem obce je koryto toku Lukavice (cca 235 m n. m.).

Výškové poměry na území obce Troubelice

 

Sklonitostní poměry na území obce Troubelice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Podle digitálního modelu reliéfu se oblasti s nejvyšší nadmořskou výškou (401 a více m n. m.) nachází v SZ části katastrálního území obce. Naopak oblasti s nejnižší nadmořskou výškou (201 – 250 m n. m.) převažují v JV části katastrálního území obce. Na celém území převažuje nízká sklonitost (od 0° do 5°). Lokality s vyšší sklonitostí jsou vázány na vyvýšeniny v rámci celého území obce, vyšší sklonitost lze tedy identifikovat v SZ části katastrálního území obce (16° a více).

Geomorfologicky se území obce nachází na rozhraní Hercynského a Alpsko-himalájského systému, provincií Česká vysočina a Západní Karpaty, subprovincií Krkonošsko-jesenická soustava a Vněkarpatské sníženiny, oblasti Jesenická oblast a Západní Vněkarpatské sníženiny, celků Hanušovická vrchovina a Hornomoravský úval, podcelků Úsovská vrchovina a Uničovská plošina a okrsků Medlovská pahorkatina, Červenecká rovina a Oskavská niva.

Medlovská pahorkatina je okrsek v jižní části Úsovské vrchoviny. Jedná se o členitou pahorkatinu až plochou vrchovinu s povrchem pozvolna se sklánějícím od S k J a od Z k V. Je tvořena devonskými fylity místy s polohami křemenců stínavsko-chabičovského souvrství, spodnokarbonskými drobami a břidlicemi a ostrůvky neogenních usazenin s okraji překrytými sprašemi a sprašovými hlínami. Vyznačuje se mozaikou luk, polí a lesíků s listnatými porosty.

Červenecká rovina je tvořena neogenními a kvartérními usazeninami. Nachází se zde převážně pole, teplomilné listnaté porosty (dub, habr) a smrkové porosty.

Oskavská niva je náplavovou rovinou podél řeky Oskavy. Je složena z kvartérních sedimentů – dolní štěrkopískové souvrství a horní holocenní souvrství písčitých hlín a hlinitých písků. Převažují zde louky, místy teplomilné lužní porosty.

Charakteristickým typem reliéfu je rovina s mírně svažitým terénem v nadmořských výškách 200 - 400 m.

 

Struktura půdního fondu

V údolí toků na území obce se nachází z hlediska geologie kvartérní písek a štěrk, zatímco okolní pole jsou tvořena kvartérní spraší. Okolní kopce jsou tvořeny taktéž slepencem, brekciemi či fylitem či fylonitem. Půdy vyskytující se na zájmovém území jsou převážně úrodné černozemě či hnědozemě.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 1 884,9 ha. Níže uvedená tabulka ukazuje procentuální využití plochy katastrálního území. Podle tabulky je zjevné, že oblast je využívaná k zemědělské produkci. Celková rozloha zemědělské plochy (1 643,2 ha) je tvořena zejména ornou půdou (1 464 ha), dále trvalým travním porostem (68 ha), zahradami (62,3 ha) a sady (48,9 ha). Zbytek plochy je tvořen zejména ostatní plochou (98,5 ha), lesní půdou (92,2 ha), zastavenou plochou (40,7 ha). Vodní plochy se vyskytují pouze na 0,5 % celkové plochy (10,3 ha).

Využití pozemků v obci Troubelice (dle ČSÚ k 31.12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 464 ha 77,7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 62,3 ha 3,2 %
Sady 48,9 ha 2,6 %
Trvalé travní porosty 68 ha 3,6 %
Lesní půda 92,2 ha 4,9 %
Zastavěné plochy 40,7 ha 2,2 %
Vodní plochy 10,3 ha 0,5 %
Ostatní plochy 98,5 ha 5,2 %
Celková výměra k. ú. 1 884,9 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Troubelice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá severo-východo-jižní část obce do teplé oblasti T2 a západní část obce pak do mírně teplé oblasti MT10. Charakteristika oblasti T2 je dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Zatímco oblast MT10 jen mírně suché léto.

Charakteristika klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50