Povodňový plán obce TroubeliceCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Tok Lukavice neohrožuje a ani v minulosti nijak neohrožoval svými zvýšenými povodňovými průtoky objekty v obci. Je však důležité myslet na to, že potok se může kdykoliv vylít ze svého koryta, proto by za orientační ohrožené objekty měla být označena všechna zástavba podél toku Lukavice viz. Potenciálně ohrožené území v kap. Odtokové poměry. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení 2 objektů. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.  Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Troubelice - agregované

Ohrožené objekty na území obce

Ohrožující objekty

V dolní části obce Troubelice leží u vodního toku Lukavice čistírna odpadních vod, která může být v případě vyšších průtoků ohrožujícím objektem. 
Ohrožující objekty na území obce Troubelice
Na území obce se nachází 14 kontaminovaných míst, z nichž by některé v případě vyšších průtoků místních toků, mohly způsobit jejich kontaminaci. Jedná se především o skládky TKO.
Kontaminovaná místa na území obce Troubelice

Ohrožené ohrožující  objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Troubelice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Troubelice u předsedy povodňové komise obce.