Povodňový plán obce TrnováOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Třemošná
  • Správu a údržbu silnic, provozní středisko okresu Plzeň – sever (zaplavení silnice III. třídy)

Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nýřany.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Trnová.

Osoby na území obce Nýřany budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při dosažení III. stupně povodňové aktivity může dojít k vybřežení toku Bělá a k následnému omezení průjezdnosti na silnici III. třídy č. 1806. Při předchozích povodních nedocházelo k zatopení dané komunikace, protože se voda z koryta rozlila na přilehlé pozemky.
Při vybřežení Bělé může v okolí vodního toku Bělá dojít k zaplavení místních komunikaci.
Dalším dopravním omezením, které se může na území obce Trnová vyskytnout, je zaplavení místní komunikace vlivem vybřežení vody z koryta bezejmenného toku (IDVT: 10273315) při silných přívalových srážkách a koncentrovaném povrchovém odtoku.
Dopravní omezení na území obce Trnová
Vzhledem k rozsahu záplavového území je obtížné stanovit objízdné trasy. Při povodni velkého rozsahu bude obec Trnová rozdělena na dvě části. V případě nemožnosti projet zaplavené komunikace by mohla objízdná trasa vést po silnici č. III/1086 do Horní Břízy, poté po silnici č. III/1087 do Třemošné, poté na silnici č. I/27. Dále trasa mohla být vedena přes Záluží, Ledce, Žilov a Tatinou do Krašovic a odtud po silnici č. III/1086 do Trnové. V případě nutnosti budou stanoveny na základě aktuálních podmínek povodňovou komisí v součinnosti s Policií ČR.
Objízdné trasy na území obce Trnová

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.