Povodňový plán obce TrnováCharakteristika zájmového území

Obec Trnová se nachází v centrální části Plzeňského kraje, asi 15 km severně od Plzně a spadá do správního obvodu ORP Nýřany s pracovištěm v Plzni. Obec se místně dělí na části: Náves, Březík, Rybník, Vrch, Pecalanda, Čabalky a Vísky (zámek a osada kolem bývalé kaolinové továrny). V obci se nachází Obecní úřad, veřejná knihovna, pošta, základní škola, mateřská škola a od roku 1951 je v obci v provozu dětský dům, který spadá pod Plzeňský kraj. K 1. 1. 2021 (dle dat ČSÚ) bylo v obci evidováno 930 obyvatel.

Katastrální území obce Trnová

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský
Provincie: Česká vysočina
Soustava: Poberounská soustava
Podsoustava: Plzeňská pahorkatina
Celek: Plaská pahorkatina
Podcelek: Kaznějovská pahorkatina
Okrsek: Hornobřížská pahorkatina

Hornobřížská pahorkatina s rozlohou 287,64 km2 je okrsek ve střední a jižní části Kaznějosvské pahorkatiny. Geologické podloží této členité pahorkatiny je složeno převážně z karbonských a permských hornin, z miocenních říčně-jezerních štěrků, písků a jílů. Netektonický, erozně denudační povrch má charakter rozsáhlých rozvodních hřbetů se zbytky sníženého třetihorního zarovnání povrchu a široce rozevřených a asymetrických údolí ve střední a západní části (v povodí Třemošné). Svahy jsou porušeny četnými erozními rýhami. Nejvyšším vrcholem je Červený vrch (514 m n. m.).

Z geologického hlediska je geologické podloží tvořeno sedimentárními horninami. Nejvíce jsou zde zastoupeny sedimentární horniny zpevněné v podobě pestrobarevných pískovců, arkózových pískovců, slepenců, jílovců a prachovců, jejichž ložiska se nacházejí v celé východní části od toku Bělá a dále v severozápadní části. V západní části se vyskytují ložiska nezpevněných sedimentů s kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem a ložiska zpevněných sedimentů s výskytem jílovců, aleuropelitů, pískovců, arkóz a lokálně se mohou vyskytovat uhelné slojky. Kolem vodních toků, zejména kolem Bělé, se nacházejí fluviální nezpevněné nivní sedimenty.

Výškové poměry na území obce Trnová

Nejvyššího bodu dosahuje obec na východní straně katastru při hranici s obcí Horní Bříza, kde se nachází vysílač (495 m n. m.) a nejnižším bodem je místo, kde opouští řeka Bělá území obce (375 m n. m.). Střední nadmořská výška oblasti se pak pohybuje okolo 400 m.

Struktura půdního fondu

Co se týká půdních druhů, je v zájmové oblasti jejich zastoupení velmi rozmanité, jedná se o: nejvíce zastoupenou kambizem (modální, mesobaziská, dystrická a arenická), pseudoglej (dystrický), luvizem (oglejená a modální), hnědozem (luvická a modální) a kolem vodních toků o fluvizem (modální). V oblasti lomu na těžbu kaolinu se nachází půdní druh atropozem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha katastrálního území obce Trnová je 650,3 ha. Nejvíce zastoupeny lesní pozemky (32,2 %), které mají srovnatelné zastoupení lesů v porovnání s celostátním průměrem zastoupení jednotlivých pozemků. Dále mají srovnatelné zastoupení zastavěné plocha a nádvoří (2,2 %) a sady (0,4 %). Oproti celostátnímu průměru mají orná půda (28,5 %) a trvale travní porosty (8,7 %) o třetinu nižší zastoupení, zahrady (3,9 %) mají zastoupení o polovinu vyšší, stejně tak jako vodní plochy (3,5 %). Ostatní plochy (20,6 %) mají podíl z celkové plochy území více než dvojnásobný oproti zastoupení ostatních ploch v celé ČR.

Využití pozemků v obci Trnová (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 270,2 ha 41,6 %
  Orná půda 185,4 ha 28,5 %
Chmelnice, vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 25,6 ha 3,9 %
Ovocné sady 2,6 ha 0,4 %
Trvalý travní porost 56,6 ha 8,7 %
Nezemědělská půda celkem 380,1 ha 58,4 %
  Lesní pozemky 209,1 ha 32,2 %
Vodní plochy 22,7 ha 3,5 %
Zastavěná plocha a nádvoří 14,1 ha 2,2 %
Ostatní plochy 134,2 ha 20,6 %
Celková výměra katastrálního území 650,3 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Trnová je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá celé katastrální území obce Trnová do mírně teplé klimatické oblasti MT11, která se vyznačuje prostředím teplým a mírně suchým. Léto je dlouhé, teplé a suché, přechodná období krátká, mírně teplá, zima krátká, teplá a suchá. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 500 – 550 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7- 8 °C. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 90 - 100, počet jasných dnů je 40 - 50, počet zamračených dnů je 120 - 150 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50 - 60.

Charakteristika mírně teplé klimatické oblasti MT11

Charakteristika
MT 11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50