Povodňový plán městského obvodu SvinovStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území městské obvodu Svinov může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Odra Porubka. Pro varování a včasnou ochranu městského obvodu slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území městského obvodu Svinov:
 • Hlásný profil kat. A - Svinov, Odra 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází cca 300 m nad mostem spojujícím centrum města s Porubou na levém břehu v místí části Svinov.
 • Hlásný profil kat. C - Vřesina, Porubka 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází za silničním a tramvajovým mostem přes Porubku mezi Vřesinou a Krásným Polem na pravém břehu.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. A - Odry, Odra 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází  intravilánu města Odry u lávky pod mlýnem na levém břehu.
 • Hlásný profil kat. A - Petřvald, Lubina 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází severozápadně od intravilánu města 100 m pod fotbalovým hřištěm na levém břehu Lubiny.
 • Hlásný profil kat. B - Nový Jičín, Jičínka 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v centru Nového Jičína na levém břehu Jičínky v říčním kilometru 9,2.
 • Hlásný profil kat. C - Bartošovice, Odra 
  Profil ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází v severní části obce Bartošovice nad zemědělským objektem na pravém břehu Odry.

Rozmístění relevantních hlásných profilů pro městského obvodu Svinov

Směrodatné a doplňkové hlásné profily pro území městského obvodu Svinov

Hlásné profily v povodňovém plánu městského obvodu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území městského obvodu Svinov nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 310 cm na hlásném profilu kategorie A Svinov, Odra
 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie C Vřesina, Porubka
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území městského obvodu, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části městského obvodu). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území městského obvodu Svinov je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 460 cm na hlásném profilu kategorie A Svinov, Odra
 • dosažením stavu 180 cm na hlásném profilu kategorie C Vřesina, Porubka
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Ostrava nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území městského obvodu Svinov je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 520 cm na hlásném profilu kategorie A Svinov, Odra
 • dosažením stavu 230 cm na hlásném profilu kategorie C Vřesina, Porubka
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při výrazném překročení limitních srážek na srážkoměru na území městského obvodu - vzniku přívalové povodně v městském obvodu
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Ostrava nebo povodňovou komisí Moravskoslezského kraje)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kapitola Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)