Povodňový plán obce RájecPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Rájec byla v minulosti několikrát postižena povodněmi způsobenými především přívalovými srážkami, a to konkrétně v letech 1984 a 2005. Při silných přívalových srážkách zde dochází k rozvodnění Rájeckého potoka, k zaplavení sklepů, zahrad, domů a komunikací. Rozsáhlé povodně a bláto způsobují nepříjemné škody na nemovitostech. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Rájec, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

První povodeň postihla obec v noci z 12. na 13. července v roce 1984, kdy vlivem silných přívalových srážek došlo ke splachu z polí a následně k rozlivu Rájeckého potoka. Vzhledem k velkému množství vody nebyly kanálové vpusti schopny pojmout všechnu vodu. Při povodni byly zatopeny zejména zahrady, sklepy a přízemí domů podél vodního toku.
Další povodeň zasáhla obec 15. června 2005 ve 14.00 hod., kdy opět vlivem silných přívalových srážek došlo ke splachu z polí a svahů a k rozlivu Rájeckého potoka. Škody na obecním i soukromém majetku byly obrovské a jejich odstraňování trvalo několik dní. Průběh povodně je zachycen na přiložených fotografiích.