Povodňový plán obce Poříčí u Litomyšle-nPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Střítež byla nejvýrazněji postižena povodněmi v letech 1997 a 2006. Největší škody napáchala povodeň v roce 1997, kdy došlo k celkovým škodám na obci ve výši 3,5 milionu Kč. Vyšší frekvence výskytu povodní postihující intravilán obce Střítež je způsobena její lokalizací ve velmi zařízlém údolí s velmi výrazným sklonem svahů, po kterých dochází k povrchovému toku vod do intravilánu obce. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Střítež, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Povodeň v 60. letech 20. století
Město Jiříkov postihly povodně v 60. letech 20. století jak dokládají přiložené historické fotografie. Z fotografií je patrný rozliv Jiříkovského potoka na Náměstí a dle projíždějícího auta lze usuzovat, že na Náměstí bylo až 50 cm vody. Podrobnosti o povodni ale nejsou známy.
Povodňová aktivita ve dnech 07. 08. - 21. 08. 2010
V důsledku silné vydatné srážkové činnosti došlo k výraznému zvýšení hladiny Jiříkovského potoka a následně k jeho vybřežení. Zatopeny byly domy, sklepy a zahrady nemovitostí podél Jiříkovského potoka a jeho přítoků, především Duhového potoka Jiříkov a M. P. Jiříkov - Za koupalištěm.
Město Jiříkov nevyčíslilo žádnou škodu a nepožadovalo žádné finanční prostředky na likvidaci škod vzniklých záplavami. Popis průběhu povodně ve městě Jiříkov uvádí níže uvedená zpráva o povodni.

"Písemná zpráva povodňové aktivity ve dnech 07. 08. - 21. 08. 2010 (upravená):
Dne 07. 08. 2010 z důvodu silného a vydatného deště byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity starostou města Jiříkov ve 14:05 hod. Hladina Jiříkovského potoka vystoupala na hodnotu 60 cm. Déšť byl tak silný, že se nestihl vyhlásit I. stupeň povodňové aktivity. Vyhlášení II. stupně povodňové aktivity bylo prostřednictvím JPO II SDH Jiříkov oznámeno Povodňové komisi správního obvodu obce s rozšířenou působností Rumburk. Rovněž byla informována o dané situaci Povodňová komise Města Jiříkov, která byla vyzvána k bdělosti.
Dne 07. 08. 2010 v 16:15 z důvodu extrémních srážek vzrostla hladina Jiříkovského potoka na hodnotu 90 cm, což bylo podnětem k vyhlášení III. stupně povodňové aktivity. Hráze rybníku Duhák, Ostravák, Studenáč a Koupaliště nestačily zachytit příval vody a rozlily se do okolí. Přes hráze se valila voda, která zatápěla sklepy, zahrady, komunikace a rovněž bylo zatopeno několik obytných částí domů až do výše 50 cm. Majitelé těchto zatopených domů v dané chvíli nepožadovali žádnou pomoc ani evakuaci. Vzhledem k rekonstrukci potoka od Náměstí směrem k Dolnímu Jiříkovu a dále přes státní hranici s Německem byla voda držena v korytu Jiříkovského potoka. V této části regulace potoka byly zaplaveny sklepy a zahrady. O celé situaci byla telefonicky seznámena Povodňová komise města Jiříkov, kde byla rozhodnuto počkat, zda voda nezatopí Náměstí a následně Dolní Jiříkov. Situace byla ustálená a monitorována starostou města a jednotkou JPO II SDH Jiříkov. Následně po 17:00 hodině extrémní déšť ustal na své intenzitě a začalo mírně pršet. Stav hladiny Jiříkovského potoka následně začal klesat na hodnotu 80 cm, po další hodně se hladina ustálila na výšce 70 cm a následně v 18:55 hladina potoka klesla na 60 cm, na hodnotu II. stupně povodňové aktivity. Ve 21:35 činila výška hladiny v Jiříkovském potoce 30 cm. Povodňová komise města Jiříkov zůstala ve stavu bdělosti z důvodu hlášení dalších přívalových dešťů. Starosta města v nočních hodinách monitoroval stav hladiny Jiříkovského potoka.
Dne 08. 08. 2010 od ranních hodin pracoval starosta města společně s jednotkou JPO II SDH Jiříkov na odstranění škod. Byl zajištěn provoz sběrného dvora u Drobné provozovny a do práce byli rovněž povoláni pracovníci veřejně prospěšných prací pro pomoc s likvidací zatopených věcí v domech, sklepech apod. Majitelé zatopených domů, kde se voda dostala do obytných částí jinou pomoc nepožadovali s tím, že si budou náklady řešit s pojišťovnami.
Na základě informací o silných přívalových deštích hlášených na čtvrtek 12. 08. 2010 Povodňová komise města Jiříkov rozhodla dne 10. 8. 2010 o snížení hladiny rybníků v k. ú. Jiříkov a nařídila MO ČRS Jiříkov toto okamžitě zajistit. Pan Vajda, člen Povodňové komise města Jiříkov a předseda MO ČRS Jiříkov toto okamžitě zajistil. Následná kontrola dne 11. 08. 2010 potvrdila snížení hladiny rybníků o 20 cm. Ve městě Jiříkov nadále byla Povodňová komise v bdělosti do 21. 08. 2010.
Povodeň dne 09. 06. 2013
Povodeň byla způsobena intenzivními přívalovými dešti s kroupami. Škody na majetku způsobily jak kroupy, tak následná povodeň. Poničeny byly některé místní komunikace a kanalizační vpustě, dále byl poničen soukromý majetek obyvatel města Jiříkova. Celkové škody se pohybovaly kolem 1,5 milionu Kč. Do 26. 06. 2013 bylo odčerpáno JSDH Jiříkov 79 domů (sklepy a studny). Popis průběhu povodně ve městě Jiříkov uvádí níže uvedená zpráva o povodni.

"Písemná zpráva povodňové aktivity ze dne 09. 06. 2010
Dne 09. 06. 2013 ve 14:00 hodin, z důvodu intenzivního přívalového deště trvajícího cca 20 minut, byla zahájena činnost hlásné služby kvůli zvyšujícímu se stavu hladiny na horním toku Jiříkovského potoka. Přívalový déšť s kroupami z polí a místních komunikací dosahoval výše po komunikaci Rumburská, Pražská a Brněnská cca 15 cm. Výjezd MP a JSDH Jiříkov k informovanosti občanů, aktivována skupina pracovníků VPP k plnění protipovodňových pytlů s pískem.
Ve 14:30 hodin stav Jiříkovského potoka činil 60 cm, byl vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Byla uzavřena ulice Rumburská č. 263 od sportovního areálu Spartaku Jiříkov po restauraci Koupaliště cca 500 m. Výše vody stékající po komunikaci a přilehlých pozemcích dosahovala výše 30 cm.
V 15:00 hodin stav hladiny Jiříkovského potoka na Náměstí dosahoval výše 100 cm a v prostoru Náměstí byla výše rozlitého Jiříkovského potoka 30 cm.
V 15:45 hodin kulminovala voda Jiříkovského potoka na Náměstí a to do odhadnuté výše 120 cm a plocha Náměstí byla zalita vodou, která dosahovala výše cca 50 cm. Na Náměstí bylo uvolněno několik kamenných kvádrů z koryta Jiříkovského potoka ke zlepšení odtoku vody z Náměstí.
V 16:00 hodin začíná voda opadávat z plochy Náměstí a vrací se zpět do koryta. Během 20 minut klesla voda na 90 cm.
V 17:00 hodin voda klesla pod III. stupeň povodňové aktivity na výše vodočetné latě 50 cm.
V 18:00 hodin voda klesla pod II. stupeň povodňové aktivity 40 cm.
V době od 18:00 do 23:00 hodin průběžná kontrola výše hladiny Jiříkovského potoka 40 cm.
Ve 24:00 hodin hladina ustálena na 40 cm dle odečtu vodočetné latě.
V 03:00 hodin dne 10. 06. 2013 hladina klesla pod I. povodňový stupeň na 30 cm.
V 06:00 hodin klesla hladina Jiříkovského potoka pod I. stupeň povodňové aktivity na 25 cm. JSDH Jiříkov začíná provádět čerpání vody ze zatopených sklepů a studen.
Dne 11. 06. 2013 ukončuje Povodňová komise města Jiříkov k času 15:00 hodin svoji činnost a odvolává II. povodňový stupeň."