Povodňový plán obce Poříčí u LitomyšlePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Poříčí u Litomyšle lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována vzdutím vod z kanalizace, která nestíhá odvádět srážkové vody.  
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Poříčí u Litomyšle, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

Území obce Poříčí u Litomyšle bylo výrazně postiženo povodněmi v letech 1997, 2002 a 2005. V letech 1997 a 2002 došlo v obci vlivem dlouhotrvajících dešťů k vybřežení vodního toku Desná, který zaplavil přilehlé objekty. Několik dalších objektů bylo také ohroženo. Povodeň v roce 2005 byla naopak způsobena vlivem jarního tání sněhu a přívalových srážek, načež došlo opět k vybřežení vodního toku Desná a zaplavení přilehlých objektů. Při této povodni se škody pohybovaly v řádu stovek tisíc korun.

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 1997

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 1997

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 2002

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 2002

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 2002

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 2005

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 2005

 

Povodně v obci Poříčí u Litomyšle v roce 2005