Povodňový plán obce Poříčí u Litomyšle-nHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Střítež

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Střítež a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Střítež je Střítežský potok (Nivský). Číslo hydrologického pořadí 1-13-01-123, 1-13-01-124/2. Střítežský potok pramení v Krušných horách na jižním svahu Vysoké jedle v nadmořské výšce 710 m n. m. Od pramene teče potok jihovýchodním směrem k obci Horní Nivy. V obci Horní Nivy se směr toku mění na jižní a v zatrubněném úseku pod podkrušnohorskou výsypkou směruje do území obce Střítež. Do území obce Střítež vstupuje ze severu a teče jižním a jihovýchodním směrem do městyse Svatava. V městysi Svatava se nedaleko kostela Neposkvrněného početí Panny Marie vlévá zleva do vodního toku Svatava v ř. km 1,5. Plocha povodí činí 16,9 km2 s délkou toku 9,5 km. Střítežský potok (Nivský) je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky Střítežského potoka (Nivského)

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Řeka, Ropičanka 11,42 0,369 3,79 -- 12,3 17,9 -- 36,0 46,4
Hlásný profil kat. C Smilovice, Ropičanka 8,06 -- 7,32 12,3 20,2 27,2 35,0 46,4 56,2
Ropičanka - ústí (dle průvodnícho listu 87/CZ) 0,15 0,600 15,5 29,3 46,5 58,8 70,7 85,7 96,9

Podélný sklon vodního toku

Podélný sklon vodního toku XY


LBP 01 M. P. Vilémov
(číslo hydrologického pořadí 1-15-01-026) pramení na hranici obce Vilémov s obcí Lipová ve výšce cca 430 m n. m. Následně vodní tok teče jižním směrem přes soustavu čtyř rybníků a požární nádrž Vilémov, kde vtéká do zatrubnění. Vodní tok ústí zleva do Místního potoku Vilémov v zatrubnění ve střední části intravilánu obce Vilémov. Celková délka vodního toku činí 0,97 km.

LBP M. P. Vilémov - pod skalním odkopem (číslo hydrologického pořadí 1-15-01-026) pramení v severní části obce Vilémov pod Ječným vrchem ve výšce cca 375 m n. m. Následně teče jižním směrem přes soustavu tří rybníků a dále okolo průmyslového areálu firmy SIOPS spol. s. r. o. Před zatrubněním ústí vodní tok zleva do Místního potoku Vilémov. Celková délka vodního toku činí 0,48 km.

Vodní toky na území obce Střítež


Základní údaje o vodních dílech na území obce Střítež

Přehled vodních děl na území obce Střítež naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Střítež se nachází celkem 17 vodních nádrží, z nich většina vznikla jako výsledek rekultivačních prací. Jediné původní vodní nádrže se nachází v jižní části obce u tělesa silnice č. III/21028. V intravilánu obce se nachází obecní rybníček Střítež. V západní části území obce se nachází vodní plocha bývalé pískovny Erika, která je vedena jako ptačí oblast. Za zmínku stojí soustava tří retenčních nádrží na Střítežském potoce v severní části obce, které slouží k protipovodňové ochraně obce před přívalovými povodněmi. V minulosti došlo při významných přívalových deštích k přetečení retenční nádrže III a soustředěnému povrchovému odtoku po místní komunikaci směrem ke korytu Střítežského potoka.