Povodňový plán obce Poříčí u Litomyšle-nCharakteristika zájmového území

Obec Střítež je typickou horskou vesnicí, která leží na území CHKO Moravskoslezské Beskydy v SO ORP Třinec. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 556 obyvatel. Rozloha obce je 1 345 ha.

Katastrální území obce Střítež

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty. Většina území spadá pod subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblast Středomoravské karpaty, podoblast Vnější Západní Karpaty, celek Litenčická pahorkatina, podcelek Bučovická pahorkatina a okrsek Tištínská pahorkatina. Severovýchodní a severozápadní část území v malé míře zasahuje do subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval, podcelku Prostějovská pahorkatina, okrsku Hanácká niva.

Okrsek Tištínská pahorkatina je plochá pahorkatina s rozlohou 85,90 km2. Je tvořená převážně vápnitými jíly badenu a karpatu. Převážná část oblasti je překryta překryvy spraší a sprašových hlín. Území je tvořeno plochým reliéfem s typickými plošinami, široce zaoblenými rozvodními hřbety a plochými úvalovitými údolími. Převažují zde rozlehlá pole.

Území obce Střítež je z geologického hlediska tvořeno především spraší a sprašovou hlínou. V severovýchodní a severozápadní části obce a v blízkosti vodního toku Ropičanka se vyskytuje hlína, písek, štěrk. V úzkém pásu se v severní části obce vyskytuje písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment.

Terén v obci Střítež je na severu rovinatý, s nadmořskou výškou nejčastěji mezi 250 a 270 m. Intravilán obce se nachází v mírně svažitém terénu (povrch se zvedá směrem k jihu), přičemž jeho nejnižší části jsou v nadmořské výšce 270 m a nejvyšší v 320 m. Směrem k jihu se terén dále zvedá, a to až do nadmořské výšky 470 m na jižní hranici katastru. V katastrálním území obce se nacházejí dva významnější vrcholy - Ostrá (468 m n. m.) a Raduňka (404 m n. m.). Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Raduňka a vrcholy okolních kopců místy dosahuje i přes 100 m.

Digitální model reliéfu na území obce Střítež

Sklonitostní poměry na území obce Střítež

Struktura půdního fondu

V území obce Střítež jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří jihozápadní část území obce, která je složena z půdního typu hnědozem. V západní části území kopíruje vodní tok Moravská Sázava půdní typ fluvizem. Podél přítoků Moravské Sázavy (Kalného potoka, Chudobského potoka, bezejmenného vodního toku s IDVT: 10186048) se nachází půdní typ glej. V severozápadní části území se nachází na vrcholku hřebene půdní typ pararendzina.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 006 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Střítež (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 232,0 ha 37,8 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 31,0 ha 5,1 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 185,0 ha 30,2 %
Lesní půda 78,0 ha 12,8 %
Vodní plochy 16,0 ha 2,7 %
Zastavěné plochy 16,0 ha 2,6 %
Ostatní plochy 54,0 ha 8,9 %
Celková výměra k.ú. 614,0 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Střítež je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2 T4 MT2 MT3 MT4 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 CH4 CH6 CH7
Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70 20 - 30 20 - 30 20 - 30 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 40 - 50 0 - 20 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 170 - 180 140 - 160 120 - 140 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160 80 - 120 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 100 - 110 100 - 110 110 - 130 130 - 160 110 - 130 130 - 140 110 - 130 110 - 130 110 - 130 110 - 130 160 - 180 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 30 - 40 30 - 40 30 - 40 60 - 70 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -3 - (-4) -3 - (-4) -2 - (-3) -4 - (-5) -2 - (-3) -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3) -6 - (-7) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 19 - 20 16 - 17 16 - 17 16 - 17 16 - 17 16 - 17 17 - 18 17 - 18 17 - 18 12 - 14 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 9 - 10 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 2 - 4 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 9 - 10 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 80 - 90 120 - 130 110 - 120 110 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 90 - 100 120 - 140 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 300 - 350 450 - 500 350 - 450 350 - 450 350 - 450 400 - 450 400 - 450 400 - 450 350 - 400 600 - 700 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 200 - 250 200 - 250 400 - 500 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 40 - 50 80 - 100 60 - 100 60 - 80 60 - 100 60 - 80 60 - 80 50 - 60 50 - 60 140 - 160 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 140 110 - 120 150 - 160 120 - 150 150 - 160 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150 130 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50 30 - 40 40 - 50 40 - 50