Povodňový plán obce Poříčí u LitomyšleCharakteristika zájmového území

Obec Poříčí u Litomyšle leží v Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy, jihozápadně od města Litomyšl, v průměrné nadmořské výšce 450 m. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl. Obec tvoří tři části obce: Zrnětín, Mladočov a Poříčí u Litomyšle a dvě katastrální území: Mladočov a Poříčí u Litomyšle. K 1. 1 2022 žilo v obci 517 obyvatel. Rozloha obce je 650,5 ha.

Mezi nejvýznamnější podnikatelské firmy patří ZD Dolní Újezd, které hospodaří na 489 ha zemědělské půdy. V Zrnětíně a v Mladočově jsou střediska živočišné výroby. V obci jsou dále dvě menší stavební firmy. V bývalém mlýně je zřízena pila a truhlářská dílna, firma BAVO vyrábí výrobky z kůže a těsnící segmenty do tramvají. V katastru obce leží také pískovna, která nabízí stavební písek a různý zásypový materiál.

Katastrální území obce Poříčí u Litomyšle

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina, podcelku Loučenská tabule a okrsku Novohradská stupňovina.

Okrsek Novohradská stupňovina je členitá pahorkatina v povodí Novohradky s rozlohou 99,74 km2. Významnými vrcholy zde jsou Košumberk (376,3 m) a V Sušinách (549,3 m). Převažuje zde 3. a 4. vegetační stupeň, území je středně zalesněno převážně smrkovými porosty s příměsí borovice, jedle a buku. 

Na území obce Poříčí u Litomyšle se z geologického hlediska nachází zejména vápnité jílovce, slínovce, méně jílovité vápence, dále v západní části jílovce, prachovce, pískovce, slepence. Severozápadně od obce se vyskytuje menší plocha glaukonitických, vápnitých a jílovitých pískovců, slínovců, místy silicifikovaných (až spogolity), s polohami rohovců. Podél toku Desné se nacházejí nivní sedimenty.

Terén v obci Poříčí u Litomyšle je mírně členitý. Intravilán se nachází v nadmořské výšce přibližně od 425 až do 450 m. Směrem k jihu i severu se terén zvedá, na jihu k výšce okolo 547 m, na severu pak do výšky přibližně 516 m. Na území katastru se nacházejí dva významné vrcholy – Golgota (516 m n. m.) a Štimberk (547 m n. m.). 

Digitální model reliéfu na území obce Poříčí u Litomyšle

Sklonitostní poměry na území obce Poříčí u Litomyšle

Struktura půdního fondu

V území obce Poříčí u Litomyšle jednoznačně dominuje půdní typ kambizem, konkrétně kambizem modální, která se nachází severně i jižně od intravilánu obce. Jižně se nachází také ostrůvek kambizemě luvické. V části Zrnětín se intravilánem táhne úzký pás pseudogleje modálního, v intravilánu Poříčí u Litomyšle dominuje podél vodního toku Desná půdní typ fluvizem glejová. Na jižním okraji katastru se nacházejí také menší plochy kambizemě vyluhované.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 650,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Poříčí u Litomyšle (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 336,2 ha 51,7 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 24,9 ha 3,8 %
Sady 0,9 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 125,6 ha 19,4 %
Lesní půda 117,0 ha 18,0 %
Vodní plochy 2,7 ha 0,4 %
Zastavěné plochy 7,4 ha 1,1 %
Ostatní plochy 35,8 ha 5,5 %
Celková výměra k.ú. 650,5 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Poříčí u Litomyšle je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá severní část území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT2, jižní část obce pak spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT3.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2 a MT3

Charakteristika MT2 MT3
Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50