Povodňový plán obce PátekHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Pátek

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pátek a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Největším tokem na katastru obce je Sánský kanál, zbývající vodní útvary na území obce jsou meliorační kanály odvádějící vodu ze zemědělských pozemků, území obce a vodních děl v katastru (zpravidla ústí do Sánského kanálu). Sánský kanál protéká intravilánem obce, na němž se východně od zastavěného území nachází sedm menších vodních nádržích. 

 

Sánský kanál (ID 10100464), dříve nazývaný Lánská strouha je vodní tok spojující Cidlinu s Mrlinou. Kanál začíná na Cidlině na její 8,5 ř. km nad Sánským jezem a vede zhruba severozápadním směrem přes obce Opolany, Odřepsy, Pátek a Křečkov. Dále vede západně od Budiměřic a ústí do Mrliny na jejím cca 2,9 ř. km. Celková délka toku je přes 15 km a plocha povodí činí 13,14 km². Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik. Kanál byl vybudován za přispění Jiřího z Poděbrad v polovině 15. století pro napájení a odvodňování poděbradské rybniční soustavy – mimo jiné největšího českého rybníka Blato (přes 900 ha), který zanikl na konci 18. století s úpadkem rybníkářství. Později vody kanálu poháněly tři mlýny (u Odřepes, na Nových Mlýnech a u Pátku). Ve třicátých letech dvacátého století byla trasa kanálu pozměněna a kanál zaústěn do Mrliny namísto do Labe. Sánský kanál je v obci Pátek v některých částí vyvýšený.

V červnu v roce 2021 MěÚ Poděbrady zrušili povolení k odběru povrchové vody ze Sánského kanálu pro MVE Nové Mlýny. V červenci došlo k odvolání.

Bezejmenný tok (ID 10178606) ve správě Povodí Labe, státní podnik má celkovou délku 3,5 km. Ústí do Sánského kanálu. Obec Pátek je při rozlivu tímto vodním tokem ohrožena.

 

Meliorační kanály - HOZ na území obce zajišťují odvod dešťové vody z rozsáhlých zemědělských pozemků, území obce a odvádějí také vodu z rybníků. Protékají buď přímo zastavěným územím obce, nebo v něm může významněji ovlivnit povodňovou situaci. Tyto kanály mají celkovou délku cca 9 km. Jednotlivé kanály ústí buď do dalších kanálů, nebo přímo do Sánského kanálu.

 

 

Základní hydrologická charakteristika Cidliny

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Sány, Cidlina 6,00 5,2 50,3 100 125 190 220

 

Základní hydrologická charakteristika Mrliny

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Vestec, Mrlina 10,7 1,41 15,3 35 45,6 75,1 90

 

Vodní toky na území obce Pátek


Základní údaje o vodních dílech na území obce Pátek

Přehled vodních děl na území obce Pátek naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na katastrálním území obce Pátek se nachází jez Nové Mlýny8 vodních děl – rybníků bez určení TBD kategorie, jejichž účel je převážně rybochovný. V katastrálním území Choťánky se nachází nádrž ČRS Libice. Obec by mohla být při zvláštní povodní ohrožena jak jezem Nové Mlýny, tak i Žehuňským rybníkem, který leží v k.ú. Žehuň.