Povodňový plán obce PátekCharakteristika zájmového území

Obec Pátek se nachází ve východní části Středočeského kraje, na území obce s rozšířenou působností Poděbrady, s níž sousedí na západní hranicí katastru. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 742 obyvatel. Velikost obce činí 692 ha.

 

Katastrální území obce Pátek

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, provincie Česká Vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Nymburská kotlina. Většina území včetně intravilánu obce leží v okrsku Sadská rovina, zbylé území spadá do okrsku Milovická tabule.

Sadská rovina je erozně-akumulační rovina na levém břehu Labe vytvořená Labem a přítoky. Plocha Sadské roviny je 173,60 km2. Je tvořena na turonských slínovcích, vápnitých prachovcích a pískovcích jizerského souvrství svrchní křídy. Jedná se o rozsáhlou plošinu nižších středopleistocenních (převažně risských) a mladopleistocenních (würmských) teras, s pokryvy a přesypy vátých písků a široké nivy labských přítoků. Nachází se v okolí svědeckých vrchů a při úpatí vyšších okrajových svahů na slínovcovém podloží würmské kryopedimenty. Nejvyšším bodem Sadské roviny je Přerovská hůra o výšce 231,4 m n. m.

Milovická tabule
má ráz ploché pahorkatiny až roviny a nachází se severně od toku Labe v povodí dolní Mrliny a Vlkavy. Rozloha okrsku činí 202,13 km2. Je tvořena převážně na spodnoturonských až svrchnoturonských písčitých slínovcích, vápnitých prachovcích a slínovcích, s erozně denudačními zarovnanými povrchy (kryopedimenty) a nízkými odlehlíky. S méně akumulačním povrchem středopleistocenních říčních teras a holocenních niv mělkých širokých údolí.

Z regionálně geologického hlediska patří celé širší okolí obce k České křídové pánvi (stáří cenoman – turon). Podloží křídových sedimentů je tvořeno drobami a grafitickými břidlicemi staršího paleozoika (kambrium) je Cenoman zastoupen prachovci a pískovci o mocnosti okolo 20 m. Na tento kolektor je vázána poděbradská zřídelní struktura. Její nepropustný strop tvoří sedimenty spodního a středního turonu (slínovce) v celkové mocnosti okolo 90 m. Z křídových vrstev vychází na povrch sedimenty jizerského souvrství (střední turon), řazené stratigraficky k zóně Inoceramus lamarcki. Z litologického hlediska zcela převažuje slínovcový a vápnitoprachovcový vývoj, pouze místy vystupují vápnité jemnozrnné pískovce. Kvartérní pokryv představují zejména písčité až jílovitopísčité hlíny. Mocnost pokryvných útvarů nepřesahuje 2 m.

 

Nejnižší nadmořská výška území obce je na 180 m n. m. Hlavní zástavba obce se nachází v nadmořské výšce 190 - 200 m s centrem obecního úřadu ve výšce 190 m. Nejvyšší bod (199 m n. m.) je u Nových Mlýnů na přímo na hranici s obcí Choťánky.

Digitální model reliéfu území obce Pátek

 

Sklonitost reliéfu v zástavbě území obce je zejména okolo 5-10°. Dopravní komunikace jsou ve sklonu od 10° do 20°. 

Sklonitostní poměry na území obce Pátek

 

Struktura půdního fondu

Na území obce Pátek jednoznačně dominuje půdní typ černice a její variety. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 691,76 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území orná půda (588,20 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (34,19 ha), zahrady (18,78 ha), lesní půdy (16,36 ha), zastavěné plochy (15,73 ha), vodní plochy (15,55 ha) a trvalé travní porosty (2,97 ha).

Využití pozemků v obci Pátek (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 588 ha 84,6 %
Zahrady 19 ha 3,1%
Trvalé travní porosty 3 ha 0,5 %
Lesní půda 16 ha 2,4 %
Vodní plochy 16 ha 2,3 %
Zastavěné plochy 16 ha 2,2 %
Ostatní plochy 34 ha 4,9 %
Celková výměra k.ú. 692 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Pátek je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10,0 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Katastrální území obce Pátek spadá podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) pod teplou klimatickou oblast T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, mírně teplým až teplým a velmi krátkým přechodným obdobím a krátkou a mírně teplou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 550 - 700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 - 9 °C.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50