Povodňový plán SO ORP ProstějovStupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 

Na území SO ORP Prostějov se nachází 1 hlásný profil kategorie A - VD Plumlov (Hloučela), který je ve správě ČHMÚ Brno. Na vodním toku Malá Haná nad zájmovým územím lze využít další hlásný profil kategorie A - VD Opatovice (Malá Haná), ve správě ČHMÚ Brno.

Na území SO ORP Prostějov se nachází 4 hlásné profily kategorie B. Dále lze využít hlásný profil kategorie B na vodním toku Haná ve Vyškově, který se nachází asi 12 km nad zájmovým územím. Tyto hlásné profily jsou důležité při řízení povodňové ochrany.
 • kategorie B - Otaslavice (Brodečka)
 • kategorie B - Stražisko (Romže)
 • kategorie B - Klopotovice (Blata)
 • kategorie B - Vrchoslavice (Velká Haná)
 • kategorie B - Vyškov (Haná)
Na území správního obvodu ORP Prostějov a v jeho okolí se v současné době nachází 26 hlásných profilů kategorie C. Hlásné profily kategorie C jsou součástí povodňových plánů jednotlivých obcí. 18 hlásných profilů má automatický přenos dat a umožňují online sledování vodních stavů, zbylé jsou vybaveny pouze vodočetnou latí se stanovenými SPA či barevnými značkami.

Hlásné profily s automatickým přenosem dat:
 • kategorie C - Rozstání (Bíla voda)
 • kategorie C - Rozstání - Baldovec (Bílá voda)
 • kategorie C - Olšany u Prostějova (Blata)
 • kategorie C - Otaslavice (Brodečka)
 • kategorie C - Stařechovice (Český potok)
 • kategorie C - Čechy pod Kosiřem (Český potok)
 • kategorie C - Kelčice (Dobrochovský potok)
 • kategorie C - Mostkovice (Hloučela)
 • kategorie C - Prostějov, Vrahovická ul. (Hloučela)
 • kategorie C - Vranovice (Kelčický potok)
 • kategorie C - Otinoves (Otinoveský p.)
 • kategorie C - Bedihošť (Romže)
 • kategorie C - Držovice (Romže)
 • kategorie C - Otonovice (Romže)
 • kategorie C - Laškov - část Krakovec (Šumice)
 • kategorie C - Určice (Určický potok)
 • kategorie C - Němčice nad Hanou (Žlebůvka)


Hlásné profily bez přenosu dat:

 • kategorie C - Vrbátky - Dubany (Blata)
 • kategorie C - Vrbátky - Štětovice (Blata)
 • kategorie C - Vrbátky (bezejmenný tok)
 • kategorie C - Smržice - ul. Blíšťka (Český potok)
 • kategorie C - Smržice - ul. Koupelky (Český potok)
 • kategorie C - Smržice (občasný levostranný přítok Českého potoka)
 • kategorie C - Kelčice (Dobrochovský potok)
 • kategorie C - Určice - most na hl. komunikaci u domu č. p. 12 (Určický potok)
Směrodatné hlásné profily kat. A, B pro obce v SO ORP Prostějov:

VODOČET / HLÁSNÝ PROFIL

OBCE, PRO KTERÉ SE VYHLAŠUJE PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY

VD Plumlov – pod hrází (Hloučela)

Mostkovice, Prostějov

Limnigrafická stanice Otaslavice (Brodečka)

Otaslavice, Brodek u Prostějova, Hradčany - Kobeřice, Dobromilice, Doloplazy, Víceměřice

Limnigrafická stanice Stražisko (Romže)

Ptení, Zdětín, Bílovice-Lutotín, Kostelec na Hané, Stražisko, Smržice, Držovice, Prostějov

Limnigrafická stanice Klopotovice (Blata)

Olšany u Prostějova, Vrbátky, Hrdibořice, Biskupice, Klopotovice

Limnigrafická stanice Vyškov (Haná)

Dřevnovice, Nezamyslice, Mořice, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice


Směrodatné hlásné profily pro město Prostějov:

 • VD Plumlov (Hloučela) - kat. A - provozovatel Povodí Moravy, s.p.
 • Stražisko (Romže) - kat. B - provozovatel ČHMÚ Brno
 • Otaslavice (Brodečka) - kat. B - provozovatel ČHMÚ Brno
 • Držovice (Romže) - kat. C - provozovatel město Prostějov
 • Prostějov, Vrahovická ul. (Hloučela) - kat. C - provozovatel město Prostějov
Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. A
Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
VD Plumlov (Hloučela) 50 70 90
VD Opatovice (Malá Haná) 100 120 140
 
Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. B
Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Otaslavice (Brodečka) 150 180 200

Stražisko (Romže)

50 70 90

Klopotovice (Blata)

180 230 280
Vrchoslavice (Haná) 170 220 260 odkaz
Vyškov (Haná) 90 120 160 odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásné profily kat. C 
Hlásný profil I. SPA [cm]
II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Aktuální stav
Evidenční list
Mapa
Rozstání (Bíla voda)  100 130  160
Rozstání - Baldovec (Bílá voda)  90 120 140
Olšany u Prostějova (Blata)  145 170 200
Otaslavice (Brodečka)  75 115 150 odkaz odkaz
Stařechovice (Český potok)  70 100 130 odkaz odkaz
Čechy pod Kosiřem (Český potok)  60 90  120 odkaz odkaz
Kelčice (Dobrochovský potok)  80 145 170 odkaz odkaz
Mostkovice (Hloučela)  50 70 90 odkaz odkaz
Prostějov, Vrahovická ul. (Hloučela) 70 95  120 odkaz odkaz
Vranovice (Kelčický potok) 100 140 170 odkaz odkaz
Otinoves (Otinoveský p.)  90 120 140 odkaz odkaz
Bedihošť (Romže)  210 250 280 odkaz odkaz
Držovice (Romže)  67 95 120 odkaz odkaz
Otonovice (Romže) 190 230 250 odkaz odkaz
Laškov - část Krakovec (Šumice)  70 100 150 odkaz odkaz
Určice (Určický potok)  120 140 180 odkaz odkaz
Němčice nad Hanou (Žlebůvka)  40 60 80 odkaz odkaz

Vrbátky - Dubany (Blata) 180 230 280 - odkaz  
Vrbátky - Štětovice (Blata) 180 230 280 - odkaz  
Vrbátky (bezejmenný tok)  5 10  15  - odkaz  
Smržice - ul. Blíšťka (Český potok)  70  100  140  - odkaz  
Smržice - ul. Koupelky (Český potok)  70  100  140  - odkaz   
 Smržice (občasný levostranný přítok Českého potoka)  5  10  15  - odkaz  
Kelčice (Dobrochovský potok) 80 100 140 - odkaz
Určice - most na hl. komunikaci u domu č. p. 12 (Určický potok) 80 105 135 - odkaz
 
Hlásné profily pro území SO ORP Prostějov

Hlásné profily na území SO ORP Prostějov. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).


První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Vyhlašuje se při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav se vyhlašuje rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech se vyhlašuje stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. 4.2.1 Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)


Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. 4.2.1 Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)


Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.


Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. 4.2.1 Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni