Povodňový plán SO ORP ProstějovPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Statutární město Prostějov
nám T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
Tel.:
582 329 111
E-mail: posta@prostejov.eu

Krajský úřad

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Josef Veselský
Tel.: 585 508 402
E-mail:
j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.:
585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra