Povodňový plán SO ORP ProstějovOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Prostějov.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

 

Na území SO ORP Prostějov může dojít k zaplavení několika významných komunikací.

Silnice I. třídy:

  • exit 27 z rychlostní silnice R46 a přilehé komunikace v Plumlově

Silnice II. třídy:

  • silnice č. II/337 v Dobromilicích, v Plumlově (Soběsuky), v Mostkovicích, ve Smržicích
  • silnice č. II/150 v Prostějově, v Mostkovicích, v Ohrozimi
  • silnice č. II/433 v Mořicích, v Němčicích nad Hanou
  • silnice č. II/449 v Smržicích

Dále můžou být zaplaveny silnice III. třídy a místní komunikace v jednotlivých obcích.


Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Prostějov. 
Dopravní omezení na území ORP Prostějov
Objízdné trasy na území ORP Prostějov
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.