Povodňový plán SO ORP Lysá nad LabemOdtokové poměry

Záplavové území je na území SO ORP Lysá nad Labem oficiálně stanoveno pouze pro vodní tok Labe. 
Vodní tok Labe má na území SO ORP Lysá nad Labem stanovené oficiální záplavové území včetně aktivní zóny. Jedná o úsek mezi ř. km 826,613 - 935,713, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Středočeského kraje a nabývá platnosti od 25. 5. 2015 (č. j. 073794/2015/KUSK).  Jedná se o území města Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem, Ostrá, Semice. 
Potenciálně ohrožená místa a části obcí jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. Mezi ohrožená místa patří především intravilán obcí ležící v záplavovém území vodních toků. Některé lokality jsou také ohrožovány odtokem ze svahů při přívalových srážkách. 

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území SO ORP je v každé obci stanoveno několik míst omezující odtokové poměry. Mezi kritická místa patří propustky a mosty, u kterých hrozí riziko zachycení nebo ucpání splavenin a může tak dojít ke snížení průtoku vodního toku nebo k úplnému vybřežení toku z koryta. 
Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Lysá nad Labem

Místa omezující odtokové poměry na území SO ORP Lysá nad Labem Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


Místa omezující odtokové poměry

 


 

Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Obce na území ORP Lysá nad Labem jsou ohrožovány při intenzivních srážkách přívalovými povodněmi především v oblastech s intenzivnějším zemědělstvím, kde hrozí splachy z polí. Často dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích, k ucpání propustků a omezení či úplnému znemožnění dopravy, což dále zhoršuje nastalou situaci. 
Místa ohrožená přívalovou povodní v SO ORP Lysá nad Labem

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (větší než 3,4 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (větší než 39 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (větší než 4,9 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000. 

Na území SO ORP Lysá nad Labem bylo stanoveno pět kritických bodů. Jedná se o 2 body  na území města Milovice, 1 bod ve městě Lysá nad Labem, 1 bod v obci Přerov nad Labem a 1 bod v městysi Kounice.

Mapa kritických bodů v SO ORP Lysá nad Labem

 

Charakteristika kritických bodů na území SO ORP Lysá nad Labem

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
10 408 221 4,236 % 73,377 % 41,620 ha
10 402 342 5,141 % 94,255 % 52,180 ha
10 403 911 3,545 % 81,893 % 148,030 ha
10 405 272 8,184 % 49,091 % 120,980 ha
10 408 678 3,531 % 100,000 % 143,190 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území SO ORP Lysá nad Labem. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území SO ORP Lysá nad Labem

 

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní na území SO ORP Lysá nad Labem. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 


Ledové jevy

Dle seznamu ČHMÚ se mezi kritické toky s výskytem ledových jevů řadí tok Labe (ř. km 877,65 - 878,35 a ř. km. 879,3 - 881,0). 

Ostatní vodní toky na území SO ORP Lysá nad Labem se dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, neřadí mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky obcí sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.

Nebezpečné ledové jevy mohou ovlivnit nebo způsobit povodeň na všech tocích. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce toku – Povodí Labe, státní podnik, Lesy ČR, s. p. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi ORP.
Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Lysá nad Labem

Místa výskytu ledových jevů na území SO ORP Lysá nad Labem. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 


Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území SO ORP Lysá nad Labem se nachází několik menších i větších rybníků či nádrží, které významně neovlivňují průběh povodně.
Významnou měrou může průběh povodně ovlivnit Zdymadlo Lysá nad Labem na řece Labe, který se nachází na hranici města Lysá nad Labem a obce Přerov nad Labem (TBD III. kategorie).  Průběh povodně může ohrozit i průtočné Jezero Ostrá nacházející se v obci Ostrá.  Dvě vodní díla se nachází na hranici s městem Čelákovice.
Seznam významných vodních děl ovlivňujících odtokové podmínky na území SO ORP Lysá nad Labem

Vodní díla na území SO ORP Lysá nad Labem. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Protipovodňová opatření

Na území SO ORP Lysá nad Labem nejsou vybudována protipovodňová opatření.