Povodňový plán SO ORP Lysá nad Labem



Charakteristika zájmového území

Správní obvod obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem leží v severovýchodní části Středočeského kraje. SO ORP Lysá nad Labem sousedí s dalšími SO ORP Středočeského kraje: Český Brod, NymburkMladá Boleslav a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. SO ORP Lysá nad Labem zahrnuje celkem 12 obcí - obec Bříství, obec Jiřice, městys Kounice, město Lysá nad Labem, město Milovice, obec Ostrá, obec Přerov nad Labem, obec Semice, obec Stará Lysá, obec Starý Vestec, obec Stratov a obec VykáňV obcích, které tvoří celé správní území žilo k 1. 1. 2021 celkem 29 469 obyvatel.

Na území SO ORP se nachází celá řada maloplošných zvláště chráněných území. Do území SO ORP zasahují tyto evropsky významné lokality: Hrabanovská černavaKáraný-Hrbáčkovy tůně, Milovice-MladáMydlovarský luh, Písčina u ByšičekPolabské hůry a Slatinná louka u Velenky. Dále se na území SO ORP Lysá nad Labem nachází také národní přírodní památka Hrabanovská černava a přírodní rezervace: Hrbáčkovy tůně, Káraný- Hrbáčkovy tůně, Mydlovarský luh, Písčina u Byšiček, Pod Benáteckým vrchem, Polabské hůry a Vrť.

Obce SO ORP Lysá nad Labem

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Území SO ORP Lysá nad Labem je z geologického hlediska tvořeno převážně nivními sedimenty, písky a štěrky. Dále je zřídka tvořeno pískovci a slínovci s polohami či konkrecemi vápenců.


Území správního obvodu z geomorfologického hlediska náleží k Hercynskému systému, provincii Česká Vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Středočeská tabule. Severní část území náleží k celku Jizerská tabule, jižní část území k celku Středolabská tabule

 

Většina obcí v SO ORP se nachází v nadmořské výšce cca 170 - 190 m n. m. Obec Jiřice je nejvýše položená obec na území SO ORP (cca 210 - 250 m n. m.). Obce na jihu leží také ve vyšší nadmořské výšce.

Digitální model reliéfu území SO ORP Lysá nad Labem

 

Sklonitost reliéfu na území SO ORP je zejména od  0° do 3°. V některých částí obcí je sklonitost i od 6° a výš.

Sklonitostní poměry na území SO ORP Lysá nad Labem

Struktura půdního fondu

Na území SO ORP Lysá nad Labem jednoznačně dominuje půdní typ černice a regozem a jejich variety. Dále na území se nachází podzol arenický humózní a regozem arenická. Podél toku Labe se nachází půdní typ fluvizem modální. V severní části SO ORP se dále nachází kambizem arenická a variety pararendziny. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.


Území SO ORP Lysá nad Labem se rozkládá na 12 110 ha. Zemědělská půda zabírá z celkové rozlohy správního obvodu 6 954 ha, nezemědělská půda zabírá 5 156 ha. Níže uvedená tabulka popisuje podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území SO ORP vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území orná půda (6 292 ha) a lesní půda (2 451 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (2 145 ha), trvalé travní porosty (355 ha), zastavěné plochy a nádvoří (301 ha), vodní plochy (259 ha), zahrady (252 ha) a ovocné sady (55 ha).

Využití pozemků na území SO ORP Lysá nad Labem (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha (ha) Zastoupení (%)
Orná půda 6 292 52,0
Zahrady 252 2,1
Ovocné sady 55 0,5
Trvalé travní porosty 355 2,9
Lesní pozemky 2 451 20,2
Vodní plochy 259 2,1
Zastavěné plochy a nádvoří 301 2,5
Ostatní plochy 2 145 17,7
Celková výměra k.ú. 12 110 100

 

Charakteristika obcí v SO ORP Lysá nad Labem

Základní údaje o obcích v SO ORP Lysá nad Labem (dle ČSÚ, k 31. 12. 2020)

 Území Počet obyvatel Celková výměra (ha)
Mapa
Bříství 385 360
Jiřice 281 837
Kounice 1 546 1 129
Lysá nad Labem 9 825 3 367
Milovice 12 249  2 834
Ostrá 577 1 108
Přerov nad Labem 1 229 1 066
Semice 1 340 943
Stará Lysá 806 969
Starý Vestec 184 355
Stratov 654 630
Vykáň 393 617

 

Klimatické charakteristiky

Na území SO ORP Lysá nad Labem je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.


Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá většina území SO ORP Lysá nad Labem do klimatické oblasti T2. Jižní část městyse Kounice patří i do oblasti MT10.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT10

Charakteristika T2 MT10
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50