Povodňový plán SO ORP DobruškaHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území SO ORP Dobruška

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Dobruška a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území SO ORP spadá do působnosti Povodí Labe, s. p.. Nejvýznamnějším vodním tokem na území je vodní tok Dědina. 

Vodní toky v obcích SO ORP Dobruška

Bačetín

Obcí Bačetín protéká Bačetínský potok, který může vybřežovat v okolí nekapacitního propustku pod silnicí III/3091 (zatrubnění toku u čp. 50). Ohrožení představují především splachy z louky a pole nad areálem Novostaveb. Katastrálním územím Sudín protéká v 3 km vzdáleném zalesněném údolí vodní tok Dědina, která nepředstavuje pro obec žádné ohrožení. 

Bohdašín

Bohdašín se nachází v severní části ORP Dobruška na Podorlické pahorkatině. V obci pramení Bohdašínský a Vanovský potok. Ohrožené objekty se nacházejí u nekapacitních propustků na obou tocích. Obec je také ohrožována při přívalových srážkách, kdy dochází k akumulaci přívalových vod a ornice z přilehlých polí (K Olšinám a Na Pustině). Vzhledem k rozsáhlým erozním projevům, dochází zejména při jarním tání sněhu a při přívalových srážkách ke značným škodám na majetku. Do budoucna se plánuje stabilizace a zkapacitnění koryta Bohdašínského potoka, včetně vymezení prostoru pro zachycení splavenin.

Bystré

Obec Bystré se nachází zhruba 8 km severovýchodně od města Dobrušky. Východní hranici obce tvoří vodní tok Dědina, která představuje ohrožení pro několik RD v části Doly. Centrum obce se nachází na kopci a není tak povodněmi ohroženo.

České Meziříčí

Obcí České Meziříčí, nacházející se západně od města Dobrušky, protéká vodní tok Dědina. Upravené koryto Dědiny v obci bezpečně provede povodňové průtoky do úrovně cca 5leté vody, kdy voda začíná pomístně vybřežovat. Pro tento úsek byly také zpracované mapy povodňového nebezpečí, rizika a ohrožení.

Deštné v Orlických horách

Deštné v Orlických horách je největší obcí ve správním území obce s rozšířenou působností a nachází se ve východní části. Obec leží vyjma okrajových částí v povodí řeky Divoké Orlice. Mezi hlavní toky protékající území obce patří řeka Bělá s pravostranným přítokem Deštná. Vodní tok Bělá má stanovené záplavové území.

Dobré

Obec Dobré leží ve střední části hřbetu Orlických hor, asi 10 km východně od Dobrušky. Území obce leží v povodí řeky Dědiny, která tvoří západní hranici obce. Katastr obce zahrnuje kromě obce Dobré ještě části Kamenice, Hlinné, Rovné, Chmeliště a Šediviny. Dědina vtéká na území katastru v ř. km 45,460 a opouští ho v ř. km 38,860. Řeka tvoří přírodní západní hranici s katastry obcí Lhota Netřeba, Spáleniště a Sudín. Největšími přítoky Dědiny na území obce jsou Kamenický a Lomský potok.

Dobruška

Město Dobruška se nachází v povodí vodního toku Dědina, která Dědina vtéká na území katastru Chábory v ř. km 32,1. Teče ve směru jihovýchod - severozápad, protéká místní části Mělčany, a v ř. km 27,8 vtéká do m. č. Dobruška. Vodní tok teče západní průmyslovou částí města, u čp. 695 (ZŠ) do ní ústí další významný tok města - Brtevský potok a na území m. č. Pulice stáčí svůj směr na západní. V ř. km 23,0 opouští území města. Brtevský potok pramení v obci Bačetín, tvoří část východní hranice města s obcí Val. Následně protéká m. č. Křovice, za silnicí I/14 stáčí svůj tok jižním směrem, poté za pivovarem opět mění směr na západní. Oba vodní toky (Dědina, Brtevský potok) mají vymezené záplavové území. 

Dobřany

Dobřany se nachází na území Podorlické pahorkatiny ve východní části ORP. Obec se rozkládá kolem údolí tvořeného Dobřanským potokem na jihozápadním svahu horského hřbetu Chřiby. Ze severu až jihozápadu je katastr obce obtékán řekou Dědinou, která vzhledem ke vzdálenosti zástavby nepředstavuje nebezpečí. Ohrožené objekty se nachází v těsné blízkosti Dobřanského potoka, rybníka a okolí nekapacitního propustku pod silnicí III/3093. Při přívalových srážkách se situace mnohonásobně zhoršuje, když dochází u čp. 32 k ucpání částečně zatrubněného toku naplaveninami, čím se zvedá výška hladiny Dobřanského potoka a zároveň po velkých stráních nad tímto místem dochází k akumulaci dešťové vody.

Chlístov

Obec Chlístov se nachází severně od města Dobrušky. Vzhledem k poloze obce (nachází se na kopci) a absenci vodních toků není obec ohrožována povodněmi.

Janov

Obcí Janov protéká v severní části vodní tok Olešenka, v jižní části pak pramení Janovský potok. Tyto vodní toky vzhledem k umístění obec nijak neohrožují. Naopak hrozbu představuje Hájský potok s pravostranným přítokem ID 10168309, které tečou intravilánem obce. Kritickým místem bývá propustek pod silnici u čp. 26 (průměr trub 50 cm, šíře mostku 7m).

Kounov

Území obce Kounov je odvodňováno vodními toky Dědina, Hluky a jejich přítoky. Menší část na východě území je odvodňována Koutským potokem. Vodní tok Hluky ústí zleva do Dědiny v obci Kounov na hranici s katastrem obce Kamenice. Obec Kounov (a její místní části) jsou opakovaně ohrožovány povodňovými událostmi způsobenými vybřežením vodních toků Dědina a Hluky, především o okolí nekapacitních mostů. Za zmínku stojí rozsáhlá povodeň ze srpna roku 1998 nebo července roku 2011. Intravilán obce Kounov je ohrožen v době mimořádných přívalových dešťů zvláště v době tání sněhu na jaře a v období začátku vegetace, kdy nejsou dostatečně vzrostlé zemědělské plodiny na obhospodařovaných pozemcích.

Králova Lhota

Obec se nachází v severozápadní části správního území ORP Dobruška. V katastrálním území obce nejsou žádné vodní toky, jen 3 náhony, které odvádějí vodu z kanalizace a směřují k části obce Skršice, kde se v prostoru u Vanova vlévají do řeky Dědiny. Obec je však ohrožena v případě přívalových srážek, kdy sběrné kanalizační jímky nestačí odvést vodu a tak stéká po nezpevněné místní komunikaci na státní silnici a může ohrozit i okolní nemovitosti.

Mokré

Obec Mokré se nachází jihozápadně od města Opočno. Do katastru sice zasahuje záplavové území Dědiny, nicméně intravilán obce je ohrožován především Vojenickým potokem (Podlažický potok), v severní části pak Jalovým potokem.

Očelice

Obec Očelice se nachází v jihozápadní části ORP a skládá se ze dvou částí: Očelice a Městec. Ohrožena povodní je pouze západní část Městec, kterou protéká Dědina. Kritické místo představuje most silnice č. III/29837. Původní most byl stržen při povodni v roku 1998, nový byl dokončen o rok později. Průtočný průřez nového mostu činí 22,5 x 2,5 m, bez pilířů = minimum zadržování vody a splavenin.

Ohnišov

Zdrojem povodňového nebezpečí je Janovský potok se svými přítoky - pravostranný Hájský potok a levostranný Ohnišovský potok - které se vlévají do Janovského potoka v zastavěné části obce. Poté pokračuje západním směrem, protéká údolím Hořejších lesů a v místní části Zákraví se vlévá do Zákravské přehrady. Obec může být také ohrožena přívalovými povodněmi přicházejících ze severovýchodních až jihovýchodních svahů obce. Zvláštní povodeň může být vyvolána protržením hráze Zákravské přehrady. Vzhledem k zalesněnému území pod přehradou dojde k částečné transformaci povodňové vlny, která ohrožuje údolní části obce Spy.

Olešnice v Orlických horách

Obec Olešnice v Orlických horách je nejseverněji položená obec v SO ORP. Obcí protéká horní tok Olešenky (pramen kousek od hranice obce, v katastru obce Sedloňov). Olešenka tvoří po most v Ruském údolí přírodní hranici území obcí Olešnice a Sedloňov. Od pramene až po čp. 150 protéká lesními pozemky, dále zastavěnou částí obce, až po areál firmy ELTAX. Po cca 2 km toku volnou krajinou opouští katastrální území obce. V intravilánu obce ústí do Olešenky zprava vodní tok Bělidlo (pramen pod Vrchmezím) a pod ČOV vodní tok Fibich. Obec je také ohrožována přívalovými vodami.

Opočno

Významným vodním tokem na správním území města Opočno je Zlatý potok, který obtéká intravilán města z jihu. Největší nebezpečí pro město představuje vodní nádrž Broumar (III. kategorie).

Podbřezí

Obec se rozkládá na dvou katastrálních územích – Podbřezí a Lhota u Dobrušky. Součástí obce jsou osady Lhota, Netřeba, Škutina, část Chábor, Studánka a Přímy. Páteřním tokem v území je vodní tok Dědina. Tok a jeho niva tvoří plochý reliéf Rychnovského úvalu, na který navazuje členitější reliéf Ohnišovské vrchoviny. V obci Podbřezí se z vodního toku Dědiny odděluje náhon – Mlýnský potok. Pod obcí Chábory ř. km 33,537 se nachází objekt zajišťující rozdělení průtoků vody mezi tok Dědinu a Zlatý potok. Intravilán obce Podbřezí je rovněž ohrožen přívalovými dešti zvláště v době tání sněhu na jaře a v období začátku vegetace, kdy nejsou dostatečně vzrostlé zemědělské plodiny na obhospodařovaných pozemcích.

Pohoří

Obec Pohoří sousedí v rámci ORP s městy Dobruška (východ), Opočno (jih) a obcí České Meziříčí (západ). Vodní tok Dědina tvoří přírodní hranici s obcí Bohuslavice, která má v tomto úseku vymezené rozlivy pro jednotlivé Q. Díky ochranné hrázi (původně vystavěné v 30. letech) toto záplavové území nezasahuje do intravilánu obce. V případě přelití hráze může určité množství vody odvést vodní tok Litá. V případě poruchy hráze hrozí zatopení celé obce. Centrem zástavby obce protéká Zlatý crk (pramen u Pulického dvora) - problém představují 2 propustky (u ZŠ a u čp. 18).

Přepychy

Obec Přepychy se nachází v jihozápadní části ORP, jižně od města Opočno. Obcí protéká Vojenický potok, na kterém se nachází několik vodních nádrží. Úseky mezi vodními nádržemi jsou zatrubněné, vtoky do zatrubnění jsou nekapacitní, takže v těchto místech vzniká největší riziko. Ze svahů v jižní části dochází k akumulaci přívalových vod, které mají za následek zvýšení hladiny Vojenického potoka.

Rohenice

Obcí protéká Rohenický potok, který je v zastavěné části zatrubněný v rourách o průměru 60 cm. Rohenický potok zachycuje srážkovou vodu ze západních svahů, vzhledem k nedostatečné kapacitě vtoku do zatrubnění může představovat ohrožení pro 5 RD.

Sedloňov

Obec Sedloňov leží v Královéhradeckém kraji severovýchodně cca 13 km od města Dobruška v nadmořské výšce okolo 650 m n. m. Obec se rozkládá na dvou katastrálních územích – Sedloňov a Polom. Součástí obce je osada Ošerov. Páteřním tokem v území je vodní tok Dědina - původní název do roku 1984 Zlatý potok. Dědina pramení na území katastru a opouští ho v ř. km 51,120. Řeka tvoří z části přírodní hranici s katastrem obce Sněžné. Největším přítokem Dědiny na území obce je Polomský potok. Na území obce je vyhlášené záplavové území pro Dědinu. Sedloňov bývá také ohrožován při přívalových srážkách.

Semechnice

Obec Semechnice se nachází mezi městy Opočno a Dobruška. Páteřním tokem v území je Zlatý potok, který protéká intravilánem obce ve směru jihovýchod - severozápad. Významným levostranným přítokem je Houdkovický potok, který ústí do Zlatého potoka u čp. 50, nicméně tok je zatrubněný již od čp. 47 (nekapacitní propustek, ohrožená oblast). Zlatý potok také patří mezi vodní toky, kde hrozí vznik ledových jevů. V neposlední řadě je obec Semechnice ohrožována zvláštní povodní, neboť se nad zástavbou obce nachází Semechnický rybník (vodní tok Neplatil) a také Podchlumský rybník (Ještětický potok).

Sněžné

Obec se nachází v severní části Podorlické pahorkatiny. Ohrožené objekty se nachází především v těsné blízkosti nekapacitních propustků na Sněženském potoce, který protéká intravilánem obce ve směru východ-západ. Další riziko představují přívalové vody stékající z jihozápadně orientovaných svahů vrchu Skutina.

Trnov

Součástí obce Trnov jsou katastrální území Trnov, Houdkovice, Zádolí a Záhornice (včetně místních částí Malá a Velká Záhornice). Trnov a Houdkovice leží na toku Houdkovického potoka. V 70. letech byl potok napřímen a koryto toku upraveno na cca 20tiletou vodu a tím byl zrychlen odtok vody. V Semechnici je Houdkovický potok zaústěn do Zlatého potoka. Kapacita toku za větších průtoků nepostačuje a další problémy vytvářejí bezejmenné přítoky a občasné vodoteče. Povodňové stavy zde vznikají při tání sněhové pokrývky, déletrvajících vydatných dešťových srážkách, příp. přívalových. K předcházení a zamezení škod na životech, majetku a ŽP byl mezi Trnovem a Houdkovicemi vybudován poldr 2, ve kterém dochází k zachycení přívalových vod z okolních polí a snížení průtoku pro Trnov. Pro zajištění ochrany Houdkovic navrhuje Studie vybudování podrů 3, 4 a 5. V bočním údolí nad Zádolím byly na přelomu 80. a 90. let vybudovány 2 poldry, které snižují průtoky v obecní části Zádolí a tím chrání část domů.

Val

Vzhledem ke geomorfologickým podmínkám je intravilán obce ohrožován především splachem ornice a plodin z polí nacházejících se severně až východně od zástavby. Další riziko představují nekapacitní propustky Bačetínském potoku. Jihozápadní konec obce leží v záplavovém území Brtevského potoka (ohrožené jsou 3 RD).

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profilu (vodní tok)ř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
HP kat. B Chábory (Dědina) 30,70 0,89 7,85 21,1 29,5 56,3 71,4
HP kat. B Jedlová v Orlic. h. (Bělá) 29,30 0,621 4,42 14,3 20,7 42,0 54,2

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Dobruška

Přehled vodních děl na území SO ORP Dobruška naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Většina vodních děl ve správním obvodu jsou zařazeny pro účely dohledu do IV. kategorie (např. suché poldry Houdkovice a Záhornice a dále většina vodních nádrží - rybníků), pouze rybník Broumar a suchý poldr nad obcí Trnov jsou zařazeny do III. kategorie.