Povodňový plán městyse Nová ŘíšePřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Městys Nová Říše byl postižen povodněmi celkem čtyřikrát. Jednalo se o dny 19. dubna 2004, 31. března 2006, 27. dubna  28. dubna 2006 a 29. června 2006.
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území městyse Nová Říše, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

 

Historické povodně

První povodeň zasáhla městys v podvečer 19. dubna 2004. Vlivem silných přívalových dešťů došlo k přelití Táborského rybníka, čímž došlo ke vzniku silné povodňové vlny. Zatopen byl suterén i přízemí kulturního domu městyse (kotelny, knihovny, opravny oblečení, kadeřnictví, sklepů restaurace). Došlo k poškození čerpadel, kotlů, zdí a podlahy v knihovně. Škody na obecním majetku byly vyčísleny odhadem na 350 000 Kč.

Druhá povodeň zasáhla dne 31. 3. 2006 městys Nová Říše, kdy došlo vlivem tání sněhu k nebezpečnému zdvihu vodní hladiny vodního toku Vápovka a následnému rozlivu rybníka Staveniště na louku za novoříšským klášterem. Voda zaplavila i několik zahrad a rychle musela být přesunuta i hospodářská zvířata.

Třetí povodeň přišla dne 27. 4. 28. 4. 2006, kdy došlo pří bouřce vlivem mimořádně intenzivního deště k zaplavení několika lokalit městyse. V lokalitě U Píšových došlo ke stržení místní komunikace a zaplavení dvou rodinných domů do výše 1 m. V oblasti u kulturního domu došlo k zaplavení přízemí a suterénu kulturního domu, prostorů knihovny a také ke stržení části komunikace. Třetím postiženým místem byl prostor u mateřské školy, kde voda zaplavila sklepy a poškodila okolní veřejné prostranství. Škody na obecním majetku byly vyčísleny odhadem na 1 500 000 Kč. Voda během povodní vnikla do domů s č. p. 112, 113, 127, 169, 260, 275, 292 a několika dalších.
Čtvrtá povodeň zasáhla městys opět v důsledku intenzivního přívalového deště ještě téhož roku v červnu 2006, kdy povodňová vlna ničila již jednou zničené z dubnových záplav.