Povodňový plán městyse Nová ŘíšeCharakteristika zájmového území

Nová Říše je moravský městys ležící nedaleko SO ORP Telč na Českomoravské vrchovině v kraji Vysočina. Městys je obklopen lesy a protéká jím říčka Vápovka, v níž se kdysi rýžovalo zlato. Nová Říše je typickou, českou a zemědělskou obcí na Vysočině. K 31. 12. 2021 bylo v městyse evidováno 830 obyvatel. Katastrální výměra městyse je 785 ha.

Co se týče využití půdy na území městyse Nová Říše, tak převažuje především zemědělská orná půda.

Katastrální území městyse Nová Říše

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Z hlediska geomorfologického členění se místa v České republice člení do šesti oblastí. Území Nové Říše se rozkládá v následujících oblastech:

Provincie: Česká vysočina
Soustava: Česko-moravská
Podsoustava: Českomoravská vrchovina
Celek: Křižanovská vrchovina
Podcelek: Brtnická vrchovina
Okrsek: Markvartická pahorkatina

Katastrální území městyse Nová Říše dosahuje nejvyšších nadmořských výšek ve své jihovýchodní části. Nejvyšší výškou na území městyse je bod 1,5 km jihovýchodně od intravilánu městyse, který dosahuje 634 m n. m. Nachází se zde i vrcholky, které nesou název Polanka (625 m n. m.), Kalvárie (594 m n. m.) nebo Vršek (572 m n. m.). Průměrná nadmořská výška městyse činí 536 m.

Největší sklonitost ukazují místa v severní, západní a střední části městyse. V těchto částech se vyskytují lesní porosty. V místech, kde sklonitostní poměry jsou v rovině se nachází zemědělsky obdělávaná orná půda.

Co se týče geologických poměrů, tak převažuje pararula, a to v oblastech orné půdy. V místech, kde se nachází intravilán městyse se vyskytují kamenité až hlinito-kamenité sedimenty. V okolí vodního toku Vápovka se pak nachází nivní sedimenty. Zřídka se na jihu městyse vyskytuje kvarcit nebo pegmatit.

Digitální model reliéfu na území městyse Nová Říše

 

Sklonitostní poměry na území městyse Nová Říše

Struktura půdního fondu

V území městyse Nová Říše jednoznačně dominuje půdní typ kambizem mesobazická v místech, kde se nachází orná půda. V místech zástavby městyse se vyskytuje pseudoglej modální. V okolí vodního toku Vápovka se nachází fluvizem glejová. Na jihovýchodě se nachází také stagnoglej modální.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 785 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území městyse vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu má zemědělská orná půda (446 ha).

Využití pozemků v městyse Nová Říše (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 446 ha 56.7 %
Chmelnice 0 ha 0.0 %
Vinice 0 ha 0.0 %
Zahrady 22 ha 2.8 %
Sady 1 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 107 ha 13.6 %
Lesní půda 128 ha 16.3 %
Vodní plochy 12 ha 1.5 %
Zastavěné plochy 15 ha 1.9 %
Ostatní plochy 54 ha 6.9 %
Celková výměra k.ú. 785 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území městyse Nová Říše je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 700 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území městyse do teplé klimatické oblasti MT5.

Lokalita se tak vyznačuje krátkým, suchým, mírným až mírně chladným létem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná a suchá. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600 – 750 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7 – 8 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT5

Charakteristika MT5
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 50 - 60