Povodňový plán městyse Nová ŘíšeOdtokové poměry

Vodní tok Řečice má na území městyse Nová Říše oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 1,600 - 5,760, které bylo vyhlášené Krajským úřadem kraje Vysočina a nabývá platnosti od 1. 3. 2006 (č. j. KUJI 56049/2013). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Vápovky. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

 • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
 • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
 • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
 • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Při terénním průzkumu koryt vodních toků na území městyse Nová Říše bylo identifikováno několik kritických míst omezující odtokové poměry, z nichž nejkritičtější jsou:
 • Dvojitý propustek u rybníku Bašta 
 • Dvojitý propustek u č. p. 254 
 • Kanalizační vpusť u hasičské zbrojnice 
 • Most přes Vápovku na ulici Želetavská 
 • Most přes Vápovku u č. p. 218 
 • Most u domu č. p. 186 
 • Mostek přes Vápovku u č. p. 168 
 • Mostek přes Vápovku u Penzionu U Pelejových 
 • Propustek u rybníku Bašta 
Místa omezující odtokové poměry na území městyse Nová Říše

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území městyse Nová Říše byla stanovena 4 místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní - severozápadní část městyse Nová Říše u Táborského rybníku, ze západní strany intravilánu ve střední části městyse, jihozápadní část u rybníku Bašta a v okolí retenční nádrže ve východní části městyse. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území městyse Nová Říše

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (>= 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (>= 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (>= 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území městyse Nová Říše metodou kritických bodů


Charakteristika kritických bodů na území městyse Nová Říše

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu
41 400 240 5,89 % 95,96 % 33,76 ha
41 400 244 9,82 % 62,59 % 52,79 ha
Na území městyse Nová Říše byly stanoveny dva kritické body:
 • Kritický bod 41400240 - tato část je ohrožena přívalovými povodněmi a následným splachem z polí. Zaplavena a uzavřena je pak ulice Staroříšská u Kulturního domu.
 • Kritický bod 41400244 - v této části se nachází retenční nádrž, která zadržuje a zpomaluje vodu při přívalových srážkách a následným splachem z polí.

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území městyse Nová Říše. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na  přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území městyse Nová Říše

Směry liniových odtoků při přívalových povodních na území městyse Nová Říše

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, nepatří toky ve správním území městyse Nová Říše mezi kritické. Přesto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích.
Místa výskytu ledových jevů na území městyse Nová Říše

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

 • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku
 • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům
Na území městyse Nová Říše se nachází 4 vodní díla, které významnou měrou mohou ovlivnit průběh povodně: 
 • Rybník Bašta se nachází na jihu od intravilánu městyse Nová Říše. Při přívalových srážkách může dojít k vybřežení rybníku splachem z polí a následnému zaplavení a uzavření silnice IV/407. Vlastníkem rybníku je městys Nová Říše. 
 • Táborský rybník se nachází severozápadně od intravilánu městyse Nová Říše. Podobně jako u rybníku Bašta může dojít při přívalových srážkách k vybřežení vody na místní komunikaci a zaplavení ulice Staroříšská u Kulturního domu. Vlastníkem rybníku je také městys Nová Říše.  
 • Rybník Okrouhlík se nachází v severní části území městyse Nová Říše. Jeho součástí je také přídružný rybník Staveniště. Rybník se nachází na vodním toku Vápovka. Pod rybníkem směrem do městyse se nachází zrekonstruovaná vodní hráz, která je protipovodňovým opatřením. Vlastníkem rybníků Okrouhlík a Staveniště je Kanonie Premonstrátu a současným provozovatelem je Český svaz rybníkářů.  
 • VD Nová Říše se nachází v severní části katastrálního území městyse Nová Říše. Vodní dílo svojí rozlohou zasahuje především do katastrálního území obce Vystrčenovice a leží na vodním toku Řečice (Olšanský potok). Vlastníkem vodního díla je Povodí Moravy s. p.  
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území městyse Nová Říše

Vodní díla v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Protipovodňová opatření

Na území městyse Nová Říše je vybudováno několik protipovodňových opatření. V severní části městyse se nachází nově zrekonstruovaná hráz u rybníku Okrouhlík, v jižní části nad rybníkem Bašta dva biotopy lagun, jihovýchodně od rybníku Bašta hráz a ve východní části městyse retenční nádrž.
Protipovodňová opatření na území městyse Nová Říše