Povodňový plán obce Městečko TrnávkaCharakteristika zájmového území

Obec Městečko Trnávka leží ve vzdálenosti cca 8 km jihovýchodním směrem od Moravské Třebové v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Moravská Třebová. Přidruženými obcemi jsou Bohdalov, Borová, Lázy, Ludvíkov, Městečko Trnávka, Mezihoří, Pacov, Petrůvka, Pěčíkov, Plechtinec, Přední Arnoštov, Nová Roveň a Stará Roveň. Obcí prochází železniční trať Česká Třebová – Skalice nad Svitavou. K 31. 12. 2020 bylo v obci evidováno 1396 obyvatel. V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1–9 ročník), hřiště a praktický lékař. Nad obcí se tyčí zřícenina hradu Cimburk. Do katastru obce náleží i přírodní park Bohdalov – Hartinkov.

Katastrální území obce Městečko Trnávka

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Městečko Trnávka leží v nadmořské výšce od 297 m n. m. do 626 m n. m. Geologický podklad území je tvořen slepencem, drobou, prachovcem, jílovcem a svahovými sedimenty. Z půd se zde vyskytuje kambizem, která je v údolních nivách nahrazena fluvizemí glejovou či glejem fluvickým. Geomorfologicky náleží zájmové území do Hercynského systému, provincie České vysočiny, Orlické oblasti, celku Podorlické pahorkatiny a podcelku Moravskotřebovské pahorkatiny.

 

Digitální model terénu obce Městečko Trnávka

 

Sklonitostní poměry obce Městečko Trnávka

Terén na území obce Městečko Trnávka je převážně rovinatý s výraznějším sklonem v okolí místních toků a terénních vyvýšenin. 

 

Struktura půdního fondu

Velikost obce činí 5 028,8 ha, z toho je zde nejvíce zastoupena lesní půda o rozloze 2250,5 ha. Nejmenší rozlohu v k. ú. mají sady s celkovou rozlohou 16,3 ha.

V obci převažují kambizemě mesobazické, s doplňkovým zastoupením černozemí, hnědozemí a fluvizemí. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Využití pozemků v obci Městečko Trnávka (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1583,0 ha 31,5 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 85,2 ha 1,7 %
Sady 16,3 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 749,6 ha 14,9 %
Lesní půda 2250,5 ha 44,8 %
Vodní plochy 36,2 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 37,0 ha 0,7 %
Ostatní plochy 271,0 ha 5,4 %
Celková výměra k. ú. 5028,8 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Městečko Trnávka je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 700 mm.

Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT9. Tato oblast je charakterizována dlouhým, teplým, suchým létem s krátkým mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je také krátká, mírná a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT9

Charakteristika
MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu 7 -8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50