Povodňový plán obce LichkovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Lichkov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Lichkov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Lichkov spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik.

Správním územím obce protéká vodní tok Tichá Orlice (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0090-0-00). Okrajově taktéž do území zasahuje Lipkovský potok (č. hydrologického pořadí 1-02-02-0080-0-00), a to soutokem právě s Tichou Orlicí. Lipkovský potok je důležitým pravostranným přítokem Tiché Orlice. Odvádí vody z rozsáhlého plochého území na úpatí hory Klepý a tvoří tak výraznou zdrojnici Tiché Orlice. Tichá Orlice pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině nad Horní Orlicí (část obce Červená Voda). Pod městem Králíky přibírá několik přítoků a dále pod obcí Lichkov a městysem Mladkov protéká zalesněným údolím přes Těchonín k Jablonnému nad Orlicí. U Albrechtic nad Orlicí se Tichá Orlice stéká s Divokou Orlicí a pokračuje dále pod názvem Orlice.

Mimo výše uvedené toky se na území obci nachází několik drobných toků, jedná se zejména o levostranné přítoky Tiché Orlice v intravilánu obce Lichkov, které až na výjimky nedosahují větší délky než 2 km. Tyto toky pramení jižně od zastavěného území obce v lesních porostech. Nebezpečí hrozí pouze při jarním tání, kdy se tyto drobné toky rozvodní a odvádí vodu do Tiché Orlice. Nicméně z důvodu malé délky toků a malých dílčích povodí se neočekávají výraznější komplikace.

Na správním území obce Lichkov se nachází 2 suché retenční nádrže (poldry), a to poldr Lichkov, ležící na Tiché Orlici a Lipkovský poldr Dolní Lipka, ležící na Lipkovském potoce. Oba výše uvedené relevantní toky i poldry jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Vodní toky na území obce Lichkov 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Tiché Orlice

Místo profiluPlocha povodíN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Lichkov - hl. profil kategorie B 65,75 km2 17,2 24,4 39,9 52,2 61,6 86,5 104,0


Základní údaje o vodních dílech na území obce Lichkov

Přehled vodních děl na území obce Lichkov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Lichkov se nacházejí 2 vodní díla. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.