Povodňový plán obce LichkovCharakteristika zájmového území

Obec Lichkov se nachází v Pardubickém kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Králíky. Od města Králíky je obec vzdálena asi 7 km západním směrem a od bývalého okresního města Ústí nad Orlicí asi 30 km severovýchodním směrem. Pouze 1 km severně se nachází státní hranice s Polskem. K 31. 12. 2022 bylo v obci evidováno 488 obyvatel. Výměra katastru obce Lichkov je 913,3 ha.

Průměrný věk obyvatel obce kolísá okolo hodnoty 40,5 let. Zastavěné území obce je rozloženo (až na ojedinělé výjimky) jižně od železniční tratě a železniční stanice v údolní nivě Tiché Orlice. Charakter zástavby je reprezentován převážně izolovanými rodinnými domy. Jejich seskupení je formováno místní komunikační sítí, silnicí II. třídy č. 312 a tokem řeky. Obec postrádá výraznější centrální prostor (náves, náměstí), společenské centrum je formováno v těžišti obce, kde je situována většina správní a občanské vybavenosti.

Na území obce se nenachází žádné zdravotnické zařízení ani lékař. Nejbližší ordinace lékaře pro dospělé i pro děti a dorost je k dispozici v 3 km vzdáleném Mladkově nebo v 7 km vzdáleném městě Králíky. Nejbližší nemocniční zařízení je vzdáleno 10 km v obci Červená Voda, dále pak v 30 km vzdáleném Ústí nad Orlicí. V Lichkově se nachází mateřské škola a základní škola nižšího stupně (1. - 5. ročník). Pro občany je k dispozici pošta. Počet podnikatelských subjektů přesahuje 125. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Tatran a další.

Katastrální území obce Lichkov

 

Struktura půdního fondu

Obec leží v údolní nivě Tiché Orlice o nadmořské výšce 520 - 525 m, kde je rozložena převážná část zastavěného území. Část území severně od obce sahající až na státní hranici s Polskem se zvedá do výše 685 m n. m. Toto území má výraznou převahu zemědělské půdy s nízkým procentem lesů. Jižní část území konfiguračně graduje do vrcholových partií (Vysoký Kámen, Bouda) o výšce cca 850 m n. m. Tato část území je zhruba z poloviny zemědělsky obhospodařovaná (i pastevecké areály), druhou část tvoří lesy. Uvedená konfigurace modeluje celé území na charakter protáhlé údolní kotliny s hlavní osou východ - západ.

Na katastrálním území obce nejvíce dominuje využití území jako lesní půda (38,3 %). Dále jsou tu hojně zastoupeny trvalé travní porosty (29,9 %), orná půda (20,4 %) a ostatní plochy (7,9 %). Malý podíl zde mají i zahrady (1,7 %), zastavěné plochy (1,0 %) a vodní plochy (0,9 %).

Využití pozemků v obci Lichkov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 186,1 ha 20,4 %
Zahrady 15,5 ha 1,7 %
Trvalé travní porosty 273,0 ha 29,9 %
Lesní půda 349,3 ha 38,3 %
Vodní plochy 7,8 ha 0.9 %
Zastavěné plochy 9,0 ha 1,0 %
Ostatní plochy 72,6 ha 7,9 %
Celková výměra k. ú. 913,3 ha 100,0 %

 

Dopravní infrastruktura

Obcí Lichkov prochází silnice II třídy č. 312. Obec má velmi dobrou silniční a železniční dostupnost. V obci leží významná železniční stanice na železniční trati 024 z Ústí nad Orlicí a Letohradu, která se v Lichkově větví na trať přes hranice s Polskem do Międzylesie a na trať do Dolní Lipky a dále na Králíky nebo Hanušovice. Autobusovou dopravu obstarávají místní linky na trasách Žamberk - Králíky - Červená Voda. Automobilovou dopravou je obec nejlépe dostupná z Prahy přes Hradec Králové (D11), Žamberk (č. 11) a dále po komunikacích č. 312 nebo č. 311. Z Brna je obec nejlépe dostupná přes Svitavy, Lanškroun (č. 43), Štíty (č. 11) a Králíky (č. 43).

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky území obce spadá do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko - jesenická soustava, oblasti Orlická podsoustava, celku Kladská kotlina, podcelku Králická brázda a okrsku Lichkovská brázda.

Půdotvornými substráty jsou v západní části zvětraliny vyvřelin a metamorfovaných hornin (kyselá až neutrální intruziva a metamorfika), ve východní části jsou to spraše. Zvětralinový plášť je třetihorního až druhohorního stáří. Tvoří jej převážně jílovito - písčité až jílovité zvětraliny, původně vzniklé za tropického klimatu na horninách algonkických (migmatity synkinematické) a ovlivněné čtvrtohorním zvětráváním. Čtvrtohorní pokryvy jsou plošně malé o nepatrných až malých mocnostech. V území se vyvinuly převážně písčitohlinité a hlinitopísčité hnědé horské lesní půdy místy s obsahem štěrku.

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Lichkov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do chladné klimatické podoblasti CH7.

Pro tuto podoblast je charakteristické léto velmi krátké až krátké, mírně chladné a vlhké, přechodné období dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem, zima dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika chladné podoblasti CH7

Charakteristika
CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50