Povodňový plán obce JavorniceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Javornice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Javornice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Javornice je Javornický potok. Číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0740-0-00, 1-02-01-0760-0-00. Javornický potok pramení na území obce jihozápadně od osady Přím v nadmořské výšce cca 465 m. Od pramene teče potok jihozápadním směrem až do intravilánu obce Javornice. Zde ostře stáčí na sever až severozápad a protéká celým intravilánem obce. Překonává ho několik mostů a lávek v celé délce v zastavěném území. V severní části obce přijímá zprava Bělský potok, který je jeho největším přítokem.  Po opuštění Javornice se potok otáčí na západ a vtéká to zalesněného hlubšího údolí. Postupně se stáčí na jihozápad. V tomto úseku protéká Přírodním parkem Les Včelný, kde zadržuje jeho vody Ivanské jezero. Pod Ivanským jezerem směřuje Javornický potok krátce na jihozápad, poté se obrací na západ k Rychnovu nad Kněžnou a opouští přírodní park na severovýchodním okraji města. Do řeky Kněžné se vlévá na 11,4 říčním kilometru v nadmořské výšce okolo 325 m. Plocha povodí činí 23,9 km2 s délkou toku 11,2 km.

Javornický potok je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Podélný sklon vodního toku Javornický potok

 

Bělský potok (číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0750-0-00) pramení na území obce Liberk, poblíž místní části Bělá v nadmořské výšce cca 625 m. Celá trasa toku teče jihozápadním směrem, v severní části obce Vilémov pod Ječným vrchem ve výšce cca 375 m n. m. Po zhruba 1,5 km od pramene se potok vlévá do intravilánu místní části Bělá, kde ho překonává silniční most III/31012. Následně tok teče zalesněným údolím až do Javornice, kde se Bělský potok vlévá pravostranně do Javornického potoka v ř. km 6,33. Celková délka vodního toku činí 4,7 km.

Zdobnice (číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0450-0-00) pramení pod Velkou Deštnou u Maruše a protéká stejnojmennou osadou Zdobnice. Zdobnice je pak dále doprovázena silnicí II/310 (Olešnice v Orlických horách - Rokytnice v Orlických horách) a asi 3 km před Slatinou nad Zdobnicí se do Zdobnice vlévá Říčka, jako její levostranný přítok. Na území obce Javornice zasahuje pouze okrajově v její východní části. Plocha povodí činí 124,8 km2 s délkou toku 34,2 km. Zdobnice je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Vodní toky na území obce Javornice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Javornice

Přehled vodních děl na území obce Javornice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Javornice se nachází několik menších vodních nádrží. Největší z nich je Javornický rybník, který je napájen Javornickým potokem a spravuje ho Povodí Labe, státní podnik. Další nádrže lze najít poblíž obecního úřadu. Poblíž lomu se nachází nádrž ve správě firmy Českomoravský štěrk, a.s. Další menší nádrže můžeme najít na přítocích Javornického potoku.