Povodňový plán obce JavorniceCharakteristika zájmového území

Obec Javornice se nachází v Královéhradeckém kraji ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou. Malou částí (v okolí osady Přím) zasahuje obec do CHKO Orlické hory. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 101 obyvatel. Rozloha obce je 1 841 ha.

Katastrální území obce Javornice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Krkonošsko-jesenické. Celé území spadá do podsoustavy Orlická, celek Podorlická pahorkatina, podcelek Žamberská pahorkatina a okrsky Rokytnická pahorkatina (východní část katastru), Litický hřbet (jihozápadní část katastru). Severozápadní výběžek patří do podcelku Náchodská vrchovina a okrsku Ohnišovská pahorkatina.

Podcelek Náchodská vrchovina je členitá vrchovina převážně v povodí Metuje a Orlice. Celková rozloha je 342,95 kma střední sklon 5°53'. Je tvořená převážně vyvřelinami, permských a svrchnokřídových sedimentů s lokalitami neogenních sedimentů. Reliéf je silně rozčleněný vlivem eroze a denudace.

Podcelek Žamberská pahorkatina je členitá pahorkatina převážně v povodí Divoké a Tiché Orlice. Celková rozloha je 411,95 kma střední sklon 4°43'. Je tvořená převážně granodioritech až křemenných dioritech, svrchnokřídových a permských sedimentech s lokalitami neogenních sedimentů. Reliéf je silně rozčleněný vlivem eroze a denudace, který je silně tektonicky porušen. 

Území obce Javornice lze z geologického hlediska rozdělit na dvě části. Východní část je silně homogenní, nachází se zde písčité slínovce až jílovce spongilitické a místy silicifikované (opuky). V oblasti vodních toků se vyskytuje nivní sediment. Ve východní části pak nalezneme migmatickou a perlovou rulu, amfibolit, gabroamfibolit, granodiorit, křemenný diorit (tonalit) a místy i jílovce, prachovce, pískovce křemenné.

Digitální model reliéfu na území obce Javornice

Terén v obci Javornice je členitý. Obce se nachází v údolnici vodního toku Javornický potok. Intravilán obce se nachází v mírně svažitém terénu (povrch se zvedá směrem k jihu a severu), přičemž jeho nejnižší části jsou v nadmořské výšce 380 m a nejvyšší v 460 m. Směrem k jihu se terén dále zvedá, a to až do nadmořské výšky 505 m na jižní hranici katastru a na severu až na 520. V katastrálním území obce se nacházejí několik významnějších vrcholů např. - Bartošův kopec (442 m n. m.), Jahodová (505 m n. m.) a Nad Zvoničkou (521 m n. m.). Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Javornický potok a vrcholy okolních kopců místy dosahuje i přes 60 m.

 

Sklonitostní poměry na území obce Javornice

Struktura půdního fondu

V území obce Javornice jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Výjimku tvoří jižní část území a malé ostrůvky po celém katastru kde je pseudoglej. V okolí vodních toků se pak vyskytuje glej.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 841 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují.

Využití pozemků v obci Javornice (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 829,9 ha 45,1 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 84,0 ha 4,6 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 388,5 ha 21,1 %
Lesní půda 391,6 ha 21,3 %
Vodní plochy 10,4 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 25,3 ha 1,3 %
Ostatní plochy 111,3 ha 6,0 %
Celková výměra k.ú. 1 841,0 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Javornice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801 - 1000 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT2, MT5 a MT9.

Lokalita MT2 se vyznačuje krátkým a mírným jarem, léto je krátké, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, podzim je krátký a mírný, zima je mírná, normálně dlouhá, suchá s normálním trváním sněhové pokrývky.

Lokalita MT5 se vyznačuje mírným a dlouhým jarem, léto je mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, až krátké, podzim je mírný až dlouhý, zima je mírně chladná, suchá až mírně suchá.

Lokalita MT9 se vyznačuje krátkým a teplým jarem, léto je dlouhé, teplé, suché až mírně suché, podzim je mírně krátký a teplý, zima je mírná, suchá a krátká.

 

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT2, MT5 a MT9

Charakteristika MT2 MT5 MT9
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 140 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 350 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 100 60 - 80
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50