Povodňový plán obce HněvošiceCharakteristika zájmového území

Obec Hněvošice se nachází při státní hranici s Polskou republikou v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Ve vzdálenosti 8 km jižně leží město Kravaře, 11 km jihozápadně statutární město Opava, 18 km jižně město Hlučín a 24 km severozápadně město Krnov. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 1 011 obyvatel. Velikost obce činí 616,3 ha.

Nadmořská výška území se pohybuje od 240 m n. m. (severovýchodně od zastavěné části Hněvošic) po 315 m n. m. (Almin kopec při západní katastrální hranici Hněvošic - nejvyšší bod Hlučínska).

V území leží zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - přírodní rezervace Hněvošický háj.

Katastrální území obce Hněvošice

Katastrální území obce Hněvošice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Středoevropské nížiny, subprovincie Středopolské nížiny, podsoustavy Slezská nížina, celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina a okrsku Kobeřická pahorkatina.

Okrsek Kobeřická pahorkatina je plochá pahorkatina s rozlohou 123,49 km2. Je tvořená převážně sedimenty pleistocenního pevninského zalednění a sprašovými hlínami. Mezi základní rysy patří široce zaoblené rozvodní hřbety, plochý periglaciální georeliéf s plošinami, mírně skloněné svahy a údolí s úvalovým příčným profilem, která jsou často suchá a asymetrická. Asymetrie údolí je typickým rysem reliéfu. Nevyskytují se zde čerstvé tvary ledovcové akumulace. Nejvyšším bodem okrsku i katastrálního území Hněvošice je Almin kopec (315,0 m n. m.). Území okrsku je nepatrně zalesněné většinou smrkovými porosty, ve východní části se vyskytují porosty dubu.

Území obce Hněvošice je z geologického hlediska řazeno k mladším třetihorám (neogénu), především ke střednímu až svrchnímu (většinou mořskému) miocénu. Z tohoto období pocházejí především šedivé slíny a jíly, které jsou typické hlavně pro zářezy vodních toků. Podél vodních toků se vyskytují také písky a štěrk. Většina katastrálního území je však tvořena spraší a sprašovou hlínou.


Struktura půdního fondu

V území obce Hněvošice dominuje půdní typ hnědozem modální. Jižně a částečně i západně od intravilánu se dále vyskytuje luvizem modální. Na území přírodní památky Hněvošický háj se nachází kambizem luvická. Vodní toky kopíruje v jejich horních tocích glej fluvický a modální, v intravilánu obce potom fluvizem oglejená.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 616,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (428,7 ha). Následuje lesní půda (83,7 ha), trvalé travní porosty (37,1 ha), ostatní plochy (31,0 ha), zahrady (17,2 ha), zastavěné plochy (13,1 ha), vodní plochy (4,2 ha) a sady (1,3 ha).

Využití pozemků v obci Hněvošice (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 428.7 ha 69.6 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 17.2 ha 2.8 %
Sady 1.3 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 37.1 ha 6.0 %
Lesní půda 83.7 ha 13.6 %
Vodní plochy 4.2 ha 0.7 %
Zastavěné plochy 13.1 ha 2.1 %
Ostatní plochy 31.0 ha 5.0 %
Celková výměra k.ú. 616.3 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Hněvošice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé klimatické oblasti MT10.

Na charakter podnebí Opavska má vliv jeho poloha. Území se nachází východně od Hrubého Jeseníku, sever je otevřen do Slezské nížiny. Do území proto zasahují ještě vlivy Baltského moře, které způsobují především chladnější jaro a teplejší suchý, slunný podzim.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50