Povodňový plán obce DoloplazyPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Obec Doloplazy byla v posledních letech nejvýrazněji postižena povodněmi v roce 2004 a 2006. Při intenzivních lokálních srážkách je obec ohrožována splachy z polí nacházejících se na svazích, kdy dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích. Na vodním toku Brodečka (Drahanský p.) může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. 
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Doloplazy, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň na jaře 1931
Začátkem března 1931 se na střední Moravě spustily nepřetržité deštivé přeháňky, které měly v Doloplazech za následek rozvodnění říčky Broděnky.
Povodeň v červnu 2004
Obec Doloplazy postihly povodně v březnu roku 2004, jak dokládají přiložené historické fotografie. Z fotografií je patrný rozliv Brodečky (Drahanský potok) převážně na přilehlá pole a louky, zaplavení čistírny odpadních vod a jednoho obytného domu.
Povodeň v březnu 2006
K povodni došlo v důsledku lokálního přívalového deště, který způsobil splachy z okolních svahů. Proud vody napáchal škody především na nezpevněných komunikacích, kde odnesl svrchní štěrkový kryt. V důsledku silné vydatné srážkové činnosti došlo také k výraznému zvýšení hladiny Brodečky (Drahanský potok) a následně k jejímu vybřežení. Zatopena byla čistírna odpadních vod, některé obytné domy a zahrady.