Povodňový plán obce DoloplazyCharakteristika zájmového území

Obec Doloplazy leží cca 20 km jižně od SO ORP Prostějov a sousedí s katastry obcí Dobromilice, Víceměřice, Nezamyslice, Dřevnovice a Želeč. Od roku 1953 jsou Poličky místní částí obce Doloplazy. Obec náleží do Mikroregionu Němčicko. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 539 obyvatel. Velikost obce činí celkem 291,5 ha (Doloplazy 208,1 ha; Poličky 83,04 ha) a nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí 208 - 256 m n. m. 

Doloplazy leží ve starém sídelním území s doloženým intenzivním osídlením. Nejstarší doklady o osídlení jsou zde z doby neolitické. První písemné zmínky o Doloplazech pochází z poloviny 14. století (r. 1354) a v 19. století zaznamenaly velký průmyslový rozmach, v letech 1848 – 1849 zde byl jako jeden z prvních na Moravě založen cukrovar.

Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků doplněné o průmyslový komplex na západě intravilánu. V severní části katastru protéká vodní tok Brodečka a Potůček. Tyto toky se slévají v intravilánu obce, v místní části Poličky. Jižní hranici katastru obce lemuje vodní tok Želečský potok. Do severní části katastru pak zasahují vodní nádrže Doloplazy I a Doloplazy II, na katastrálním území obce Dobromilice se nacházejí vodní nádrže Horní a Dolní Rybník, které se nachází u hranice s obcí Doloplazy. Tyto rozsáhlé vodní plochy jsou využívané pro rybaření. 

Katastrální území obce Doloplazy

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Obec Doloplazy leží v rovinatém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny. Severovýchodní polovina obce spadá do celku Hornomoravský úval, podcelku Prostějovská pahorkatina, okrsku Kojetínská pahorkatina. Jihozápadní polovina obce spadá do celku Vyškovská brána a podcelku Ivanovická brána. 

Okrsek Kojetínská pahorkatina je nížinná pahorkatina s povrchem skloněným od SZ k JV s rozlohou 185,84 km2. Je tvořená neogenními a kvartérními sedimenty, mendipy z kulmských hornin. Východní okraj je lemován terasami řeky Moravy. Nejvyšším bodem je Předina (312,6 m). Vyskytují se zde převážně pole a malé lesíky tvořené smíšenými listnatými porosty (dub, habr).

Podcelek Ivanovická brána je úzká sníženina s plochým povrchem a rozlohou 103,78 km2. Střední nadmořská výška dosahuje 262,5 m. Jedná se o tektonickou sníženinu vyplněnou neogenními a kvartérními usazeninami s mírně zvlněným periglaciálním povrchem s měkkými tvary, suchými udolími a kryogenními úpady, mendipy. Výrazné omezení zlomovým svahem Drahanské vrchoviny na SZ. Nejvyšším bodem je Na hanácké (339 m). Převažuje zde nezalesněná, zemědělská krajina s poli.

Terén území obce je mírně členitý svažující se k vodním tokům Brodečka a Želečský potok. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje okolo 232 m n. m. Nejvyšší místo v katastru je v nadmořské výšce 256 m n. m.

V západní, nezastavěné části obce a částečně i v části obce Poličky se vyskytuje převážně spraš a sprašová hlína. Intravilán obce je tvořený písčito-hlinitým až hlinito-písčitým sedimentem, hlínou, pískem a štěrkem. V severovýchodní části obce se vyskytuje jíl vápnitý.


Struktura půdního fondu

Na území obce mají největší zastoupení černozemě, v severovýchodní části území se vyskytují černozemě pelické a modální, v jihozápadní části pak černozemě modální a luvické. Střed území tvoří fluvizem (karbonátová a glejová) a černice modální. 

Celková rozloha řešeného území činí 291,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (213,3 ha). Zemědělská půda je dále tvořena zahradami (13,5 ha) a trvalými travními porosty (2,4 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (49,8 ha) a zastavěné plochy (8,2 ha). Vodní plochy se rozkládají na ploše 4,4 ha.

Využití pozemků v obci Doloplazy (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 213,3 ha 73,2 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 13,5 ha 4,6 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 2,4 ha 0,8 %
Lesní půda 0 ha 0,0 %
Vodní plochy 4,4 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 8,2 ha 2,8 %
Ostatní plochy 49,8 ha 17,1 %
Celková výměra k. ú. 291,5 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50