Povodňový plán městyse DavleCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území městyse Davle na 132 obyvatel. Na území městyse Davle je při povodni ohrožováno zhruba 143 budov, které trvale obývá zhruba 132 obyvatel, z toho 21 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem městyse. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v městysi.

V případě ohrožení jsou vlastníci ohrožených objektů kontaktováni obcí Davle. 
Ohrožené objekty na území městyse Davle - agregované

Na pravém břehu Vltavy nad zaústěním Sázavy je řada rekreačních objektů, ohrožených při velké vodě cca Q10, a to z Vltavy i Sázavy. Stejná situace je i pod ústím Sázavy, kde jsou ohroženy i rodinné domy až po údolí Záhořanského potoka (Libřice) průtoky Q20 až Q50 z Vltavy a od Q10 ze Záhořanského potoka. Dále bude zatopen ostrov Sv. Kiliána. Ostrov není obydlen, nicméně je případně nutné zajistit evakuaci případných neorganizovaných rekreantů již od Q20.

Na levém břehu Vltavy prochází celým katastrem městyse Davle státní silnice Praha - Štěchovice, která začíná být neprůjezdná při Q50 až Q100. Na začátku katastru městyse Davle ve směru od Štěchovic je za výše uvedenou silnicí několik rekreačních a obytných objektů v záplavovém území, které mohou být ohroženy taktéž několika propustky pod touto komunikací při Q20. Dále následují na levém břehu níže položené partie, prodejní objekty včetně nákupního střediska. Tento úsek centrální části městyse je ohrožen již od Q10 (Nábřežní ulice), přes Q50 (parkoviště) až pod úroveň státní silnice Praha - Štěchovice (Q100). Dále až do Měchenic je území bez ohrožení, pouze s možností zatopení výše zmíněné státní silnice při Q100.

Úsek Sázavy je od lávky v Pikovicích na pravém břehu tvořen relativně nízkým břehem průběžně navýšeným hrázkou, vysokou max. 1 m. Za tímto náspem je komunikace, umožňující příjezd k chatám. Chaty jsou ohroženy jak letními povodněmi již cca při Q5, tak i ledovými jevy. Pod lávkou v Pikovicích zasahuje na levém břehu zatopení do zástavby, kde první škody vznikají při Q10. V zimním období vznikají pod ostrovem v Pikovicích ledové nápěchy, které ohrožují tuto lokalitu vzdutou vodou. Pod Pikovicemi se údolí Sázavy opět uzavírá, několik chat, které jsou přístupné shora, není vodou ohroženo.

Specifikem daného území je umístění pontonů a mol na hladině Vltavy a Sázavy. Při zvýšených průtocích je nezbytné odstranit veškeré předměty z vodní hladiny, které by mohly povodňovou situaci zhoršit.

Je nutné věnovat pozornost i hrázi na drobném vodním toku Javorka (levý břeh Vltavy). Hráz není po stranách zabudována do terénu a svislé líce hráze vzbuzují vážné pochybnosti o možnostech jejího gravitačního působení při zatížení návodní strany vodou nebo splaveninami. Pod hrází se nachází rodinný dům (č. p. 24), který je potenciálně ohrožen protržením hráze. Níže se nachází propustek potoka Javorka pod státní silnicí č. 102 o rozměrech 80 x 80 cm- Propustek není schopen přenést větší množství vody a uvolněním hráze by mohlo dojít k porušení asfaltové komunikace a dalším škodám.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městyse se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o:
  • autoservis KV CAR, ulice K pivovaru (ropné látky, autobaterie) (Tel.: 257 770 583, 606 665 035)
  • autodoprava a sběrné suroviny, ulice Na Javorce (ropné látky, autobaterie, nebezpečné odpady) (Tel.: 724 957 906)
  • firma Dolejší, ulice na Javorce (možnost zaplavení objektu) stavebniny, ulice Vltavská (odplavitelný materiál, CHLP, ropné látky) (Tel.: 257 899 711)
  • prodejna člunů, ulice Kiliánská (ropné látky, odplavitelné výrobky) (Tel.: 603 141 026, 605 750 079)
  • autovrakoviště, ulice K Náplavce (ropné výrobky, autobaterie, nebezpečné odpady) (Tel.: 602 622 817)

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městyse jejich vlastníci.

Povodňový orgán městyse potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městyse Davle.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Úřadě městyse Davle u předsedy povodňové komise městyse.