Povodňový plán obce Černotín



Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Černotín

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Černotín a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Jihem území obce Černotín protéká řeka Bečva, největší levostranný přítok Moravy. Bečva vzniká soutokem Vsetínské Bečvy (59,38 km) a Rožnovské Bečvy (37,98 km) ve Valašském Meziříčí a vlévá se do Moravy u obce Troubky na ř. km 198,30 v nadmořské výšce 194,69 m. Délka toku je 61,57 km a celková plocha povodí je 1613,29 km2. Největším přítokem je řeka Juhyně. V povodí se nachází 655 vodních ploch s celkovou rozlohou 431,06 ha, největší je vodní nádrž Karolinka (43,53 ha).

Sklonitost svahů v povodí je ze 30 % do 5°, největší podíl ploch sklonů svahů je v intervalu 5° - 15°, které zaujímají 40 % území, skoro ze 30 % jsou zastoupeny sklony 15° - 25° a minimálně jsou v povodí sklony vyšší. Průměrný sklon toku je do 2 , střední sklon vodního toku je 1,47 .

Hustota říční sítě je ukazatelem velikosti povrchového odtoku. Průměrná hustota v povodí je 1,83 km/km2, což je velmi vysoká hustota (dle tabulky Herbera a Sudy). Pro povodí je charakteristické, že se v říční síti nachází velké množství malých a velmi malých přítoků, které umožňují lépe odvádět vodu z přímého odtoku. V případě přívalových povodní to znamená, že kulminace na toku nastane rychleji a s vyššími stavy vody v hlavním toku, avšak také rychleji dojde k odvedení vody.

V úseku od Rožnovské Bečvy po Opatovický potok je povodí tvořeno z 50 % ornou půdou, 13,8 % tvoří smíšené zemědělské oblasti, les a polopřírodní vegetace zaujímá 21,7 % rozlohy, zastavěné území se rozkládá na 8 %, trvalé travní porosty na 4,7 % a voda na 1,5 %. Délka úseku je 18,8 km, na kterém jsou v celé délce zpevněny břehy a koryto a na délce 0,9 km se nacházejí podélné hráze.

Hydrologický režim Bečvy se vyznačuje poměrně častými povodněmi. Největší byly zaznamenány v letech 1997 a 2010. Převažují povodně letní z regionálních dešťů trvajících řádově desítky hodin, na menších vodních tocích převažují letní povodně z dešťů velké intenzity, které se promítají v nížinných úsecích. Méně se vyskytují povodně způsobené táním sněhu a ledovými jevy.

Základní hydrologické charakteristiky Bečvy

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Jarcová, Vsetínská Bečva 65,20 9,39 151 274 333 479 547
Hlásný profil kat. A Teplice nad Bečvou, Bečva 41,40 15,50 219 452 555 799 908
Hlásný profil kat. A Valašské Meziříčí, Rožnovská Bečva 1.40 3,79 66,5 161 214 364 441

Podélný profil vodního toku Bečva

Z hlediska povodňového ohrožení je nejvýznamnější Hluzovský potok. Pramení v katastrálním území obce Špičky (320 m n. m.), teče jižně do obce Černotín, kde protéká zastavěnou částí a vlévá se do Bečvy (250 m n. m.). Délka vodního toku je 4,39 km a má 3 přítoky. Povodí má údolní charakter s velkými sklony, v jehož středu se nachází vodní tok se svým inundačním územím, na kterém se nachází zástavba obce. Pozemky na svazích jsou převážně využívány jako zemědělská (orná) půda a v případě přívalových dešťů může docházet k odtoku vody z polí a odplavování půdních vrstev směrem do obce. V roce 2017 došlo k opravě koryta potoka, kdy došlo ke zpevnění břehů od soutoku s Přítokem Hluzovského potoka po železniční most.

Vodní toky na území obce Černotín

Základní údaje o vodních dílech na území obce Černotín

Přehled vodních děl na území obce Černotín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Černotín se nacházejí celkem 2 vodní nádrže. Na toku Hluzovského potoka, nad intravilánem části Hluzov se nachází nádrž Hluzov. V roce 2010 při povodních došlo k přeplnění nádrže vlivem nedostatečně naprojektovaného výpustného objektu, voda se vylévala přes korunu hráze a začala vymílat její těleso hráze, hrozilo její protržení. 
Na Přítoku Hluzovského potoka nad místní částí Hluzov se nachází Retenční nádrž. V současné době (rok 2020) je zanesená a je třeba ji odbahnit.