Povodňový plán obce PivínHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Pivín

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pivín a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Z hlediska povodňového nebezpečí jsou pro obec významné 2 vodní toky: Okenná a bezejmenný tok IDVT: 10193277, též zvaný "Meliorační tok".

Okenná pramení v jihozápadní části obce Pivín blízko současné železniční trati ve výšce 230 m n. m. Vodní tok protéká geomorfologickou prohlubní v terénu severním směrem do intravilánu obce Pivín, kde se stáčí na východ. Na začátku intravilánu obce má koryto vodního toku trojúhelníkovitý průřez a teče již východním směrem. Před domem č. p. 238, ve kterém se nachází místní obchod, je Okenná svedena do potrubí, protéká jím v délce asi 60 m a vytéká z něj za silnicí, která se nachází vedle obchodu.

Dále protéká vodní tok částí obce, která má charakter parku. Mezi lety 1996-1997 došlo k úpravě koryta, bylo zkapacitněno a vybudováno zpevnění břehů a dna. Koryto má v tomto úseku lichoběžníkový průřez, břehy jsou zpevněné zatravňovacími dlaždicemi, dno je vybetonované, ve střední části dna se nachází úzký žlábek, kterým protéká nevelké množství vody. Koryto se před silnicí stáčí severním směrem. Zpevněná část koryta končí za mostem silnice mezi domy č. p. 116 a 180. Údržbu tohoto zpevněného úseku provádí obec Pivín sama.

Za mostem teče Okenná severním směrem pryč z intravilánu obce. Mezi lety 1996-1997 došlo k úpravě dna trojúhelníkovitého koryta pomocí kráčejícího bagru, dno koryta bylo prohloubeno a byla vytvořena strouha o obdélníkovém nebo čtvercovém průřezu, kdy tyto kolmé břehy nebyly dále stabilizovány. Po tomto zásahu došlo k sesunutí břehů, zanesení dna koryta a zvýšení nivelity dna. V současné době má koryto Okenné za mostem mezi domy č. p. 116 a 180 zvyšující se dno, čímž došlo ke zhoršenému odtoku vody a vytvoření stálé laguny.

Po opuštění intravilánu teče Okenná do lokality Blátka, kde se nachází podmáčená oblast s tvorbou rašeliny. Dále se vodní tok otáčí východním směrem, podtéká železniční trať a při hranici s obcí Klenovice na Hané se stéká s Klenovickým potokem. Okenná poté vtéká na území obce Klenovice na Hané, odkud pokračuje na území obce Čelčice, přičemž tvoří významnou část její východní hranice. Okenná se pak vrací zpátky na území obce Klenovice na Hané, kde se při východní hranici ve výšce 200 m n. m. vlévá do Valové.

Bezejmenný tok IDVT: 10193277 (místně nazývaný "Meliorační tok") pramení jižně od intravilánu obce v blízkosti železniční dráhy. Vodní tok pokračuje severním směrem do zastavěného území, kterým protéká trojúhelníkovým korytem. Před budovou obecního úřadu (č. p. 220) je sveden do zatrubnění, ze kterého vytéká za tři desítky metrů za silnicí. Poté pokračuje ještě přibližně 60 m a vlévá se jako pravostranný přítok do Okenné.

Dalším vodním tokem, který protéká územím obce je Klenovický potok. Z hlediska povodňového nebezpečí není významným tokem, jelikož protéká pouze na hranici s katastrem obce Tvorovice a v jeho blízkosti se nenachází žádné budovy.

Na území obce jsou dále provedeny meliorace na několika lokalitách, jejichž dokumentaci se podařilo dochovat. Rozsáhlé meliorace byly provedeny v jihozápadní části katastru v roce 1959 v lokalitách Mokré padělky, Travní cesty, Bajajka a Štějtka. V roce 1964 byla meliorace provedena v jihovýchodní části obce v blízkém okolí Klenovického potoka a v roce 1967 byla meliorována lokalita Za mezí jihozápadně od intravilánu obce. V roce 1973 byla meliorací upravena také podmáčená lokalita Blátko a také lokalita jižně od zastavěného území obce, nejpíše prameniště Melioračního toku. Více na Informačním systému melioračních staveb, vrstva "Stavby dle ZVHS".


Podélný profil (shlazený) vodního toku Okenná

 

Vodní toky

Vodní toky na území obce Pivín


Základní údaje o vodních dílech na území obce Pivín

Přehled vodních děl na území obce Pivín naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Pivín nejsou vybudována žádná vodní díla.