Povodňový plán obce LidečkoZpůsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Povodňové záchranné práce

Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména:

  • Odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody,
  • Rozrušování ledových nápěchů a zácp ve vodním toku,
  • Ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží
  • Opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází
  • Opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu
  • Provizorní uzavírání protržených hrází
  • Instalace protipovodňových zábran
  • Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
  • Opatření k omezení znečištění vody,
  • Opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí