Povodňový plán obce LidečkoCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Lidečko na 112 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 50, z toho 9 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Při extrémní povodni by došlo k zaplavený většiny objektů a ohrožení více obyvatel. V obci je ohrožena čerpací stanice s přilehlým motorestem a množství objektů, které jsou obývány krátkodobě. V případě plné obsazenosti těchto objektů je ohroženo minimálně výše zmíněných 112 obyvatel.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.

Ve správním území obce Lidečko vybřežuje voda z koryta Senice až při průtocích odpovídajících Q20 na zahrady rodinných domů a může i zaplavovat samotné budovy (při Q20 se očekává zaplavení okolo 20 budov). Při extrémní povodni (Q500) by byla ohrožena veškerá zástavba v údolí Senice. Lze očekávat, že kóta hladiny Senice při Q500 bude o 2 - 2,5 m výše než při Q5.

Výčet zaplavených objektů vychází ze stanoveného záplavového území . Další objekty by mohly být ohroženy při přívalových srážkách, splachy ze svahů v extravilánu obce. Ohrožením pro zástavbu a pro technickou a dopravní infrastrukturu jsou ale zejména sesuvy. Největší sesuv na území obce (cca 80 x 400 m) ohrožoval vodovod i pro další obce na Vsetínsku. Povodňové průtoky v Senici mohou způsobit i břehové nátrže - nejrizikovější jsou na břehu hlavní silnice I/47

Situace může být zhoršena v případě zmenšení průtočného profilu mostů a lávek plaveninami. 

Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází dva objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o čerpací stanici a ČOV.
Na území obce se nachází jedno kontaminované místo - motorest. 
Ohrožující objekty na území obce Lidečko
Kontaminovaná místa na území obce Lidečko

Ohrožené ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Lidečko.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Lidečko u předsedy povodňové komise obce.