Povodňový plán obce LeštinaCharakteristika zájmového území

Obec Leština se rozkládá v Olomouckém kraji, přibližně 3 km východně od města Zábřeh, příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž Zábřeh. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 1 246 obyvatel. Velikost obce činí asi 524 ha. V obci se nachází mj. mateřská škola, základní škola (1.–5. ročník), knihovna, hřiště a tělocvična.

Katastrální území obce Leština

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska se na území obce Leština nachází písčitohlinité sedimenty kvartérního stáří s příměsemi štěrků. Na velmi podmáčených místech může docházet až k rašelinění. V zastoupení půd převažují fluvizemě, které jsou typické pro nivy vodních toků. V severním sektoru se nachází kambizemě a v nejníže položených oblastech glejové půdy.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy a podle podrobnějšího dělení do celku Mohelnická brázda. Obec se nachází v nadmořské výšce 270 m, v nejsevernější části Hornomoravského úvalu, na levém břehu řeky Moravy, na úpatí Benkovského výběžku Hrabišínské odnože Hrubého Jeseníku.

Dominantním tokem, který protíná katastr obce je řeka Morava, která meandruje zejména při západním okraji. Místy tvoří bažiny, či mrtvá ramena. Naopak ve východní části se nachází Vítošovský náhon. Přímo středem Leštiny prochází potok Vesník. Nedaleko od jižního okraje katastru obce dochází k významnému soutoku dvou zdejších důležitých vodních toků, a to Moravy se ze západu přitékající Moravskou Sázavou.

Digitální model reliéfu na území obce Leština

Sklonitostní poměry na území obce Leština

Struktura půdního fondu

Využití území na katastru obce Leština (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 286 ha 54,8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 17 ha 3,2 %
Sady 1 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 139 ha 26,5 %
Lesní půda 6 ha 1,1 %
Vodní plochy 16 ha 3,1 %
Zastavěné plochy 16 ha 3,1 %
Ostatní plochy 44 ha 8,0 %
Celková výměra k. ú. 524 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT10 – tj. mírně teplá a vlhká s mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek je 600–650 mm. 

Charakteristika klimatické oblasti MT10

Klimatické charakteristiky MT10
Počet letních dnů 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 až 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 až 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 až 60
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50