Povodňový plán obce LeštinaCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V důsledku realizovaných protipovodňových opatření po ničivé povodni v roce 1997 se na území obce Leština předpokládá poměrně málo postižených ohrožených objektů. V letech 2002 až 2007 byla realizována protipovodňová hráz po celé délce severozápadního okraje intravilánu.

V obci je tedy aktuálně 1 ohrožený objekt s jedním obyvatelem, který patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tento objekt je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce Leština

Ohrožené objekty na území obce Leština s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na území obce se nachází jeden objekt, který by mohl být v případě povodně zdrojem znečištění. Tímto objektem je ČOV nacházející se v jižní části katastru. Dále se v území nachází několik kontaminovaných míst.
 Ohrožující objekty na území obce Leština
Kontaminovaná místa na území obce Leština

Ohrožené  a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Leština.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadě Leština u předsedy povodňové komise obce.