Povodňový plán obce LeštinaCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci projektové dokumentace akce byla stanovena hodnota indikátoru „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním“ na území obce Leština na 40 obyvatel. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že je aktuálně 1 ohrožený objekt s jedním obyvatelem, který patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tento objekt je nutno varovat, případně evakuovat.  

V důsledku realizovaných protipovodňových opatření po ničivé povodni v roce 1997 se na území obce Leština předpokládá poměrně málo postižených ohrožených objektů. V letech 2002 až 2007 byla realizována protipovodňová hráz po celé délce severozápadního okraje intravilánu.

V případě havárie na protipovodňovém opatření nebo extrémní povodně by mohlo dojít k ohrožení až výše zmíněných 40 obyvatel.
Ohrožené objekty na území obce Leština

Ohrožené objekty na území obce Leština s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

Na území obce se nachází jeden objekt, který by mohl být v případě povodně zdrojem znečištění. Tímto objektem je ČOV nacházející se v jižní části katastru. Dále se v území nachází několik kontaminovaných míst.
 Ohrožující objekty na území obce Leština
Kontaminovaná místa na území obce Leština

Ohrožené  a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Leština.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadě Leština u předsedy povodňové komise obce.