Povodňový plán obce KřetínOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Křetín.

Osoby na území obce Křetín budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při rozvodnění toku Žleby může dojít k zneprůjezdnění hlavní silnice II/365 u křižovatky pod poštou. Objízdná trasa povede přes areál firmy Kovostroj a bránou kulturního domu Křetín. Přívalové povodně mohou způsobit také zneprůjezdnění lesní cesty nad místní částí Račany. Nejedná se však o významnou komunikaci. V případě zaplavení jiné komunikace bude objízdná trasa stanovena operativně na základě povodňové situace. 
Dopravní omezení na území obce Křetín
Objízdné trasy na území obce Křetín

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.