Povodňový plán obce KřetínCharakteristika zájmového území

Obec Křetín se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 489 obyvatel. Velikost obce činí 595,3 ha.

Obec Křetín tvoří dvě místní části: Křetín a Dolní Poříčí. Samotný Křetín se rozkládá na jihozápadním svahu hlubokého údolí řeky Křetínky, jeho intravilánem protéká potok Žleby a několik jeho bezejmenných přítoků. Místní část Dolní Poříčí se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Křetínky, na jejím levém břehu.

Zástavba je rozložena po obou březích toku. Nadmořská výška na katastrech obou místních částí se pohybuje od 360 m do 590 m nad mořem. Celkový ráz krajiny v okolí obce je členitý a více než polovina rozlohy katastrálního území je zalesněná. Výrazným umělým krajinným prvkem v bezprostřední blízkosti obce je vodní nádrž Letovice.

Katastr obce nespadá do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území. Nachází se zde však evropsky významná lokalita Křetín - zámek.

Katastrální území obce Křetín

Katastrální území obce Křetín

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží katastrální území obce Křetín do provincie Česká Vysočina, soustavy Česko-moravské a Česká tabule, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Hornosvratecká vrchovina, podcelku Nedvědická vrchovina a okrsku Křetínská kotlina a Kunštátská vrchovina.

Křetínská kotlina je tvořena opukovým podložím a písčitými usazeninami druhohorního moře. Opuky se snadno rozpadají, místní pole jsou tak plná kamení. Polní trať nad Dolním Poříčím se díky tomu nazývá Štěrky.

Kunštátská vrchovina je část Nedvědické vrchoviny. Vrchovina je prořezaná hlubokým údolím Křetínky a je tvořená krystalickými horninami (svory, rulami) a tektonicky zakleslými křídovými usazeninami.

Většina zastavěného území se nachází na svorech, pouze v bezprostředním okolí vodních toků se nachází smíšené sedimenty, štěrky a písky. Západní zalesněná část katastrálního území je tvořena převážně amfibolity, místy ortorulami a pararulami. Svahy nad místní částí Dolní Poříčí jsou tvořeny hlavně pískovci, jílovci a slínovci.


Struktura půdního fondu

V zastavěném území obce Křetín dominuje půdní typ kambizem modální, v horní části obce doplněný kambizemí luvickou. Koryto Křetínky je tvořeno půdním typem fluvizem glejová, zatímco koryta jejích drobných přítoků tvoří glej modální. V západní zalesněné části katastru se nachází půdní typ kambizem mezobazická, částečně doplněný kambizemí dystrickou. Na svazích nad místní částí Dolní Poříčí se vyskytují půdní typy kambizem luvická a pararendzina kambická.

Celková rozloha řešeného území činí 595,3 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (52,7 %). Za ní následuje orná půda (22,1 %), ostatní plocha (10,0 %), trvalé travní porosty (8,3 %), zahrady (2,5 %), vodní plochy (2,4 %), zastavěné plochy (1,1 %) a sady (0,9 %).

Využití pozemků v obci Křetín (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 131,3 ha 22,1 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 14,9 ha 2,5 %
Sady 5,5 ha 0,9 %
Trvalé travní porosty 49,6 ha 8,3 %
Lesní půda 313,7 ha 52,7 %
Vodní plochy 14,3 ha 2,4 %
Zastavěné plochy 6,6 ha 1,1 %
Ostatní plochy 59,3 ha 10,0 %
Celková výměra k.ú. 595,3 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) je klimatická oblast katastru obce mírně teplá a vlhká (v západní části katastru převládá klimatická oblast MT3, ve východní části katastru MT5). V oblasti MT3 je léto krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

V oblasti MT5 je léto dlouhé až krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 700–900 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7,5–8,5 °C.

Na území obce Křetín je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601-650 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3 a MT5

Charakteristika MT3 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60