Povodňový plán obce HýskovHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Hýskov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce  Hýskov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Obcí Hýskov protéká řeka Berounka, v jejíž údolní nivě se nachází část intravilánu obce. Berounka vzniká nedaleko Plzně soutokem 4 zdrojnic. Řeka dále teče údolím Plzeňské kotliny, u Berouna vytváří ve vápencích Karlštejnské vrchoviny kaňon se skalními stěnami. Jedná se o významný vodní tok a levostranný přítok Vltavy. Délka toku je 139,1 km a plocha povodí činí 8 860 km2

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Berounka

Profilř. kmSPA 1 [cm]SPA 2 [cm]SPA 3 [cm]
HP kat. A Zbečno, Berounka 53,4 240 320 400
HP kat. A Liblín, Berounka 101,3 180 260 340
HP kat. A Bílá Hora, Berounka 136,9 250 350 450
HP kat. C Stradonice, Berounka 41,10 72 44 16
HP kat. C Nižbor, Berounka 43,0 200 240 280

 Vodní toky na území obce Hýskov

Intravilánem východní části obce protéká Hýskovský potok. Koryto toku je v zastavěné části opevněno a regulováno. Mimo zástavbu je koryto spíše přírodní. Hýskovský potok pramení pod obcí Chýňava, teče jižním, na dolním toku jihozápadním směrem a v Hýskově se zleva vlévá do Berounky. Na toku se na území obce nachází jedna vodní nádrž.

Dalším významným vodním tokem na území obce je Sýkorák, který odvádí dešťové a povrchové vody ze zastavěné části obce. Délka toku činí zhruba 600 m. Kromě horní části toku (počátečních 50 m) je vodní tok v intravilánu obce zatrubněný.

Základní údaje o vodních dílech na území obce Hýskov

Přehled vodních děl na území obce Hýskov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Hýskov se ve východní části intravilánu na Hýskovském potoce nachází malá vodní nádrž, která nijak výrazně neovlivňuje odtokové poměry. Nádrž je napájena z Hýskovského potoka. Mnohem větší riziko představují vodní nádrže I. a II. kategorie, které se nacházejí na přítocích Berounky v povodích nad obcí. Jedná se především o VD Hracholusky, VD Klíčava (v případě zvláštní povodně je kulminační teoretický průtok > Q100), VD Žlutice a VD Nýrsko (v případě zvláštní povodně je kulminační teoretický průtok < Q100).