Povodňový plán obce HýskovCharakteristika zájmového území

Obec Hýskov se nachází v SO ORP Beroun ve Středočeském kraji. Hýskov leží 4 km severozápadně od Berouna v údolí řeky Berounky v CHKO Křivoklátsko. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 2 042 obyvatel. Rozloha obce činí 640,4 ha. Extravilán obce je využíván zejména k zemědělským účelům jako zemědělská půda.

Katastrální území obce Hýskov

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, Poberounské soustavy a Brdské oblasti. Území obce Hýskov pak řadíme do celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina a okrsku Chýňavská vrchovina. Z hlediska horninového složení se území vyznačuje zastoupením prvohorních břidlic a vápenců.

Struktura půdního fondu

V území obce Hýskov jednoznačně dominují půdní typy kambizem modální (KAm), kambizem psefitická (KAy), fluvizem modální (FLm), regozem modální (RGm), regozem dystrická (RGd), regozem psefitická (RGy) , v severní části se dále vyskytují hnědozem modální (HNm) a hnědozem modální slabě oglejená (HNmg´). Půdotvorným substrátem jsou nejčastěji štěrkopísky, písky a v severní části pak sprašové pokryvy. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 1 006,58 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako zemědělská půda, kdy největší plochu zabírají orná půda (294,5 ha) a trvalé travní porosty (139,8 ha).

Tabulka využití půdy v obci Hýskov (dle ČSÚ k 31.1.2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 294,5 ha 46,0 %
Zahrady 32,5 ha 5,1 %
Sady 10,0 ha 1,6 %
Trvalé travní porosty 139,8 ha 21,8 %
Lesní půda 35,5 ha 5,5 %
Vodní plochy 29,7 ha 4,6 %
Zastavěné plochy 21,2 ha 3,3 %
Ostatní plochy 77,2 ha 12,1 %
Celková výměra k.ú. 640,4 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Na území obce Hýskov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace se území obce rozkládá na pomezí mírně teplé podoblasti MT11, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem.

Charakteristika podoblasti MT11

Charakteristika MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50