Povodňový plán obce DržoviceOdtokové poměry

Vodní tok Romže má na území obce Držovice oficiálně stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,000 - 15,072, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Olomouckého kraje a nabývá účinnosti od 7. 10. 2011 (č. j. KUOK 102886/2011). 
Vodní tok Český potok má na území obce Držovice oficiálně stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 0,000 - 12,815, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Olomouckého kraje a nabývá účinnosti od 12. 7. 2011 (č. j. KUOK 68880/2011). 
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Romže. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích, zejména v korytech drobných toků, ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
V obci Držovice byla stanovena tři místa, která můžou omezovat odtokové poměry. Jedná se o dva mosty a vpusť. Nejkritičtějším místem je silniční most v ulici Olomoucká, protože jeho zatopením se stává obec neprůjezdnou. Není tak možné se dostat automobilem na druhý břeh a je třeba využít objízdné trasy. 
Místa omezující odtokové poměry na území obce Držovice

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Držovice byla stanovena tři místa, která by mohla být ohrožena přívalovou povodní. Jedná se o ulici Smržická severozápadní část intravilánu obce, bývalou cihelnu v severovýchodní části intravilánu obce a vpusť u dálnice ve východní část intravilánu obce. 
Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Držovice

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (větší než 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (větší než 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (větší než 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1:500 000. 

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Držovice metodou kritických bodů

Na území obce Držovice byly stanoveny tři kritické body:
  • Kritický bod 41208192 - v travnatém porostu v části Olomoučky. 
  • Kritický bod 41200213 - střed intravilánu nedaleko objektu č. p. 127/217.
  • Kritický bod 41200215 - v blízkosti komunikace D46 ve východní části intravilánu obce.

Charakteristika kritických bodů na území obce Držovice

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí
41208192 9,349 % 100,000 % 53,180 ha
41200213 5,070 % 84,814 % 30,120 ha
41200215 9,688 % 60,735 % 111,190 ha

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí větší než 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí větší než 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Držovice. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí větší než 5 ha na území obce Držovice

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje hlídková služba, jež předává informace hlásné službě. Hlásná služba následně informuje správce toku. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, patří vodní tok Romže ve správním území obce Držovice mezi kritické. Proto je nutné, zejména v období tání, věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích. Na základě historických zkušeností byl počátek úseku stanoven ve Vrahovicích v ř. km 18,05 a konec v Držovicích v ř. km 20,0.
Místa výskytu ledových jevů na území obce Držovice

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce Držovice se nenachází žádné vodní dílo. Významnou měrou může ale průběh povodně ovlivnit vodní dílo Plumlov, které se nachází mimo území obce Držovice: 
  • Vodní dílo Plumlov se nachází jihozápadně od území obce Držovice v jižní části města Plumlov a obce Mostkovice. Z hlediska TBD se řadí do I. kategorie. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. Účelem vodního díla je: zajištění MQ, zajištění odběru z toku pod VD, provizorní vodárenský odběr pro Prostějov, výroba elektrické energie, rekreace, protipovodňová ochrana. Zemní sypaná hráz s návodním jílovým těsněním je vysoká 17 m a dlouhá 469,5 m. Nádrž pojme objem téměř 5,450 mil. m3 vody. Více viz VD Plumlov a Zvláštní povodeň
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Držovice

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Na území obce Držovice bylo vybudováno jedno protipovodňové opatření. Jedná se o průleh v místě budoucí zástavby na severozápadě obce nad ulicí Smržická. Průleh byl vybudován společně s kanalizační sítí, která slouží pro odvod zachycených přívalových vod ze svažitých zemědělských pozemků. 
Protipovodňová opatření na území obce Držovice