Povodňový plán obce DržoviceCharakteristika zájmového území

Obec Držovice se nachází v Olomouckém kraji a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov. K 1. 1. 2023 je v obci evidováno 1 555 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 754,1 ha.

Obec Držovice se nachází v těsné blízkosti okresního města Prostějov. Na území obce se nachází několik průmyslových a zemědělských komplexů; do katastrálního území obce z jihu zasahuje část Nákupního parku Prostějov. Zemědělský komplex se nachází východně od intravilánu obce. V severní části obce se nachází velký areál cihelny, další průmyslové podniky jsou nejvíce soustředěny do jižní části intravilánu, ale také do blízkosti dálnice D46, která prochází východní částí obce.

Území obce Držovice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska se obec nachází v systému Alpsko-himalájském, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval, podcelku Prostějovská pahorkatina. Většina území se rozkládá v okrsku Křelovská pahorkatina, ale z jižní části zasahuje do katastru obce také okrsek Romžská niva.

Prostějovská pahorkatina je nížinná pahorkatina se skloněným povrchem od severozápadu k jihovýchodu. Rozkládá se převážně na neogenních a kvartérních usazeninách. Pro pahorkatinu jsou typická široká asymetrická údolí vodních toků, kde převažujícím využitím půdy jsou zemědělská pole.

Křelovská pahorkatina je nížinná pahorkatina, která se rozkládá převážně na neogenních a kvartérních sedimentech. Povrch tvoří staré údolí řeky Moravy zaplněné fluviálními štěrky. Převažují zde pole, sady a drobné lesíky (smíšené listnaté porosty s dubem).

Romžská niva je náplavová rovina podél řeky Romže a v rozšířené části Prostějovská kotlina. Podloží tvoří kvartérní fluviální usazeniny, spodní štěrkopísčité souvrství a svrchní holocénní souvrství hlinitých písků a písčitých hlín. Část nivy tvoří urbanizované území města Prostějov, zbytek tvoří pole a louky. Romžská niva náleží do 1. až 2. vegetačního stupně.

V severní části obce Držovice (přibližně od ulice SNP) převládá spraš a sprašová hlína. Místy se zde v malé míře vyskytuje rovněž hlína, písek, štěrk, jíl, silt; v lokalitě cihelny se vyskytuje navážka, halda, výsypka a odval. V jižní části obce (přibližně pod ulicí SNP) dominuje hlína, písek, štěrk. Jedná se o zastavěné území obce a průmyslové komplexy.


Struktura půdního fondu

V severní části obce Držovice (přibližně od ulice SNP) dominuje půdní typ černozem modální. Částečně se zde vyskytuje také hnědozem modální a kambizem (modální, mesobazická). V lokalitě cihelny se vyskytuje půdní typ antropozem. V jižní části obce převládá půdní typ fluvizem (modální, glejová).

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 754,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentní podíly jednotlivých ploch, které se na katastru obce vyskytují. Dle tabulky lze vidět, že je území obce tvořeno především ornou půdou (569,9 ha). Zastavěné území leží v nížinatém terénu a má charakter převážně rodinných domů se zahradami.

Využití pozemků v obci Držovice (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 569,9 ha 75,6 %
Zahrady 39,0 ha 5,2 %
Sady 2,3 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 1,5 ha 0,2 %
Lesní půda 14,0 ha 1,9 %
Vodní plochy 1,8 ha 0,2 %
Zastavěné plochy 26,1 ha 3,5 %
Ostatní plochy 99,5 ha 13,2 %
Celková výměra k. ú. 754,1 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Držovice se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v severní části v intervalu 8,1 - 9 °C a v jižní části v intervalu 9,1 - 10 °C). Průměrný roční srážkový úhrn se pak pohybuje v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Oblast T2 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Držovice (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)