Povodňový plán obce BžanyPřirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů.

V nedávné minulosti byla obec Bžany naposledy zasažena letními povodněmi v červnu 2013. Povodeň vyvolaly intenzivní přívalové deště, které způsobily vzestup hladiny Lučního potoka a vyhlášení I. SPA. Srážky trvaly několik dní a v jejich důsledku vyhlásila povodňová komise Ústeckého kraje II. SPA na řece Bílině. Povodeň způsobila škody na komunikacích, veřejných prostranstvích, nemovitostech a soukromém majetku občanů. Prudké deště způsobily erozi a odnos ornice ze členitých svahů, což vedlo k nánosu bahna na obecní komunikace. Povodeň letního typu se v obci vyskytla také v srpnu 2002.

Dalším typem povodní, které se na území obce Bžany vyskytují, jsou jarní povodně v důsledku oteplení, dešťů a tání sněhové pokrývky. Došlo k nim v letech 2000, 2003, 2006 a 2011. Vyšší frekvence výskytu tohoto typu povodní na území obce Bžany je dána polohou obce v pahorkatinném reliéfu Českého středohoří. V případě prudkého oteplení na jaře se jarní povodně vyskytují nejvíce na podhorských tocích, k nimž patří i Luční potok, a postupují dále do níže položených úseků větších toků.

Splachy z polí spojené s krátkodobými, leč extrémními, srážkovými úhrny v letním období ohrožují obec na více místech. Více viz kap. Odtokové poměry
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Bžany, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry.

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

srpnu 2002 došlo k zaplavení objektů č. p. 11 v Lysci a č. p. 7 a 2 ve Lbíně. Na Lučním potoku došlo k zaplavení dvora u objektu č. p. 4 v Bžanech. 

V lednu 2011 byl řekou Bílinou zaplaven objekt č. p. 11 v Lysci a objekt č. p. 2 ve Lbíně.